Контекст и цели

Ако обмислим опазването на природата или увеличаването на основни екосистемни услуги, ние обикновено мислим за защитени територии, за запазване на ценни екосистеми като горите и влажните зони или за поддържането на селските ландшафти. Но могат ли и градовете да помогнат за постигането на целите и целите на биоразнообразието? Това до голяма степен зависи от количеството, качеството и управлението на градската зелена инфраструктура. Възможно е обаче градовете да помогнат за опазването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги вероятно са подценени.

Целта на тази конференция е да предостави набор от ключови послания и принципи за това как градовете могат да допринесат за регионалната, националната и европейската политика за биологичното разнообразие, целите и задачите.

Конференцията ще разгледа следните ключови въпроси:

  • Какви са нашите настоящи познания за градското биоразнообразие? Какви показатели се използват и какви са текущите модели и тенденции, които разкриват за градското биоразнообразие?
  • Защо е важно биоразнообразието в градовете? Какви са връзките между градското биоразнообразие и градските екосистемни услуги и благополучието?
  • Дали високото градско биоразнообразие е важно за гражданите и другите заинтересовани страни? Как гражданите могат да наблюдават биоразнообразието?
  • Как може да се проектира и управлява градоустройствената инфраструктура, за да се поддържат и подобряват градското биоразнообразие и екосистемните услуги?

Организатори на конференции

Дата и място на провеждане

Конференцията ще се проведе в София (България), в Българската академия на науките, на 24 април 2018 г.

Искате ли да споделите вашите идеи или искате ли да участвате?

Необясними резюмета за презентации в пленарни или извънредни заседания се приемат, ако се интересувате от представянето на работата си за градско биоразнообразие и екосистемни услуги.

За въпроси или нежелани абстрактни подписи: свържете се с: jrc-enroute-project@ec.europa.eu

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Научно-приложна конференция: Biodiver-City: Укрепване на градското биоразнообразие и екосистемните услуги, за да направят градовете по-устойчиви