ПРОГРАМА РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

От 2018 г. влизат в сила промените в Закона за счетоводството за изготвяне на нов вид официални отчети от компаниите – такива, които съдържат нефинансова информация. Това означава, че компаниите трябва да докладват информация по теми като околна среда, служители, заинтересовани страни, човешки права, корупция, разнообразие. Срокът за публикуване на тези доклади е 30 юни 2018 г. 

Българска стопанска камара и Denkstatt Ви канят да участвате в семинар "Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?", на 13.03.2018 г., от 09:00 до 14:30 часа, в Българска стопанска камара (ул. Алабин 16-20), залата на I етаж. 

Ще разберете:

 • Как да организирате ефективно вътрешните процеси за събиране и анализ на количествена и качествена нефинансова информация;
 • Как да се възползвате максимално от нефинансовите постижения на компанията;
 • Как да увеличите доверието към компанията и да извлечете ползи за репутацията като използвате новото законово изискване;
 • Как може да демонстрирате лидерство и да докажете пред обществеността и инвеститорите, че бизнесът Ви е отговорен. 

Участници и задължени лица:

Юридически лица (компании), които са големи предприятия от обществен интерес, които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души.

Предприятия от обществен интерес са:

 • публични дружества
 • кредитни институции
 • финансови институции
 • застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове
 • инвестиционни посредници
 • търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия
 • търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ
 • търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги
 • "Български държавни железници" ЕАД и дъщерните му предприятия. 

На обучението ще бъдат представени: 

1. Въведение в новите изисквания за изготвяне на нефинансов отчет:

 • Откъде произтичат и защо?
 • Кои компании засягат?
 • Какви са сроковете за създаване на доклада и санкциите за неизпълнение?
 • Какви са изискванията към съдържанието на доклада?
 • Какви са ползите от доклада и възможностите, които той създава пред компаниите? 

2. Стъпки за създаването на нефинансов отчет:

 • Избор на екип по създаване на отчета и роли;
 • Определяне на теми, по които компанията трябва да докладва информация;
 • Събиране на количествени данни;
 • Събиране на качествени данни и създаване на текстовете към доклада;
 • Комуникация на доклада;

3. Казуси и практически занимания, групова работа, дискусия 

Лектори ще бъдат:

Представители на denkstatt България - консултантска компания, която помага на бизнеса да управлява въздействието си върху природния, социалния и човешкия капитал.

denkstatt е първата компания и на практика единствената в България, която е участвала в разработването на всички (без един) нефинансови отчети (т.нар. Доклади за устойчиво развитие или Sustainability Reports), и прави това от 2010 година. Всички те са верифицирани от Global Reporting Initiative.

Такса за участие: 110 лв. (с  включен ДДС)

Крайната дата за заплащане на таксата за участие е 12.03.2018 г., след изпращане на заявка за участие и получаване на потвърждение за регистрацията.

Таксата се заплаща по следната сметка:

IBAN BG61STSA93000021609234
BIC STSABGSF –  Банка ДСК ЕАД
Българска стопанска камара, Център "Чиста индустрия"

За регистрация попълнете заявката и изпратете на адрес ios@bia-bg.com

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Семинар: Как се изработва и какви са ползите от нефинансовия отчет?