В първият кръг на обществените консултации, посветени на тематичната концентрация на програмата Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г., се набира информация за заинтересованост по отделните цели на политики и приоритизиране на специфичните цели, както и обобщена информация за подаващия предложението - страна, в която оперира, представляваната от анкетирания организация; тип организация; ниво, на което организацията осъществява своята дейност; участие в предишни програми и намерение за участие в новата програма.

Цели на политики са:

1. По-интелигентна  Европа и нейните съседни държави

Целта е да се насърчи иновационната и икономическа трансформация чрез иновации, цифровизация, икономическа трансформация и подкрепа за малкия и средния бизнес както в държавите-членки, така и в страните-партньори.

Работният вариант на териториалния анализ отбелязва, че за района на Черноморския басейн повишаването на конкурентоспособността и предприемаческия дух на малките и средните предприятия, устойчивия туризъм и аквакултури, увеличаването на научноизследователските и иновационни способности и дигитализацията, могат да допринесат за развитието на конкурентна, иновативна и устойчива синя икономика. Синята икономика в морския басейн е силно зависима от секторите транспорт, корабостроене, рибарство / аквакултури и туризъм.

2. По-зелена, нисковъглеродна Европа и нейните съседни държави
Насочена към по-екологична, безвъглеродна Европа, прилагане на Парижкото споразумение, в съответствие с Европейския зелен пакт и инвестиране в енергиен преход, възобновяеми източници и борба с изменението на климата.

3. По-свързана Европа и нейните съседни държави
Целта е свързана с всички други цели на политиката. Черноморският регион има съществена роля в стратегията на ЕС за по-добро свързване на Европа и Азия, на основата на устойчива, всеобхватна и базирана на правила свързаност. Морският транспорт е изрично посочен като ключов елемент за осигуряване на тази свързаност, като предлага диверсифицирани търговски и туристически маршрути, свързва съществуващите и бъдещите транспортни мрежи, осигурява по-кратко време за транзит и опростени митнически процедури.

4. По-социална Европа и нейните съседни държави
Социалното развитие е компонент на трансграничното сътрудничество и заема основна роля за постигане на целите на сближаването и пряко допринася за икономическата и териториална интеграция на ЕС със съседните държави. Подобряването на благосъстоянието на хората в басейна на Черно море изисква съвместни действия и системен подход, насърчаващ образованието, здравеопазването, заетостта, социалното развитие и приобщаване.

5. Европа и нейните съседни държави - по-близо до техните граждани
Целта  е интегрирана, като се следват териториалният и подходът "отдолу-нагоре", при които местните общности идентифицират предизвикателствата на конкретна зона и идентифицират стратегически подходи за справяне с предизвикателствата в границите на дадена територия. Изборът на политическа цел 5 е обусловен от разработването или съществуването на териториална или местна стратегия за развитие.

Специфична цел 1 на Interreg: По-добро управление на сътрудничеството на Европа и нейните съседни държави
Отнася се до предизвикателствата на управлението, свързани със сътрудничеството между държавите-членки на ЕС и страните партньори. Необходимо е да се гарантира възможността за споделяне на най-добри практики, като се осигури надграждане върху вече съществуващи проекти и инициативи. Гражданското общество и неправителствените организации могат да допринесат за подготовката  на стратегии и практики при използване на подхода "отдолу-нагоре".

Специфична цел 2 на Interreg: По-сигурна Европа и нейните съседни държави
Регионалната сигурност в района на Черно море продължава да бъде ключов фактор, който оказва влияние върху социалното и икономическото развитие на икономиките.
Ефективното управление на границите изисква външните граници на ЕС да бъдат едновременно ефективни и сигурни. За таци зел е необходимо тясно сътрудничество на национално ниво. Едновременно с това трансграничното сътрудничество е от съществена роля, например за надграждане на граничната инфраструктурата, подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между граничните власти на местно ниво или за подобряване на управлението чрез координиран подход.

Програмата ще бъде съфинансирана от Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество, наследник на Европейския инструмент за съседство след 2020 г.

В разработения социално-икономически анализ на програмната територия са включени райони от ниво 2 или еквивалентни райони от България (Североизточен и Югоизточен район), Румъния, Гърция, Турция, Русия, Украйна и цялата територия на Молдова, Грузия и Армения.

Заинтересованите институции, организации и граждани имат възможност да посочат своите предпочитания за избор и приоритизиране на теми за сътрудничество чрез анкетата, която е представена на английски език.

На втора страница на анкетата са представени връзки към документите: Териториален анализ, Съвместен доклад за подготовка на програмите Interreg NEXT 2021 – 2027 с приложение за програма Черноморски басейн, Общия дневен ред за Черно море.

Българската стопанска камара чрез свой представител участва в работната група по разработването на програмата за периода 2021-2027 гг.

За допълнителни въпроси можете да използвате имейла: blacksea-cbc@mdrap.ro.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Анкета относно програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 г.