20.10.2022

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще се проведе на 20 октомври 2022 г. (четвъртък), от 15.00 ч., в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, при следния ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Проект на ЗИд на Закона за корпоративното подоходно облагане. 
  1. Проект на ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 
  1. Проект на ЗИд на Закона за данък върху добавената стойност. 
  1. Проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове.

Приложените проекти на данъчни закони бяха разгледани на 29 септември 2022 г. на заседание на Постоянната комисия по бюджетна политика към Националния съвет за тристранно сътрудничество, без да бъде постигнато пълно съгласие по отношение на предложените промени в рамките на тристранния диалог.

Предложените промени касаят въвеждане на европейски директиви и синхронизиране на българското с европейското данъчно законодателство.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на НСТС