Дата: 20.09.2019

Прочетено: 186

Достигането на 100-годишен юбилей е значимо събитие за всяка организация, а когато се отнася за кооперациите, това засяга дълбоките корени на нашето общество. Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), основан през 1919 г., празнува своята 100-годишнина на фона на 124 г. от основаването на първата производствена кооперация в страната.

Интересен факт е, че България е сред първите държави в Европа и света, в която възникват кооперациите като бизнес модел. Днес кооперациите са значим фактор в социално-икономическия живот в световен мащаб. По данни на Международния кооперативен алианс - най-голямата в света неправителствена организация, 12% от населението на земята са членове на над 3 милиона кооперации. Кооперациите осигуряват над 10% от работните места на заетото население в световен мащаб, а 300-те най-силни кооперации и кооперативни групи имат 2,1 трилиона долара годишен оборот.

Кооперациите възникват в отговор на конкретни исторически социално-икономически потребности в края на 19-ти век. Те са особен вид стопанска организация, в която се провежда най-демократичната позната днес форма на управление. Всеки кооперативен член има право на 1 глас във върховния ѝ орган на управление - Общото събрание, независимо от неговото участие в капитала на кооперацията. Друг характерен белег на кооперациите е право на всеки неин член да участва в управлението на кооперацията, както и да получава информация за нейното управление и състояние.

Кооперативният модел е основан на конкретни ценности и седем принципа: доброволно и отворено членство, демократично управление от членовете, икономическо участие на членовете, автономия и независимост, образование, обучение и информация, сътрудничество между кооперациите, грижа за общността. Това създава особена вътрешна среда на прозрачност и информираност, основаващи съпричастност и ангажираност с развитието на кооперацията във всеки неин член.

В своя генезис, кооперациите развиват различни специфични модели, основани на техния предмет на дейност. Сред най-популярните са земеделските, потребителните, кредитните и производствените кооперации. Производствените кооперации са най-висшата и сложна форма на коопериране. В тях всеки кооператор участва освен с капитал и с труда си, т.е. обвързва изцяло своето бъдеще с това на кооперацията. Българските производствени кооперации, познати като трудово-производителни (ТПК), имат голяма историческа заслуга за създаването на съвременната производствена инфраструктура в България. Основани на кооперирането на дребните занаятчии, този вид кооперации създава производствени центрове, в които по естествен път се концентрират професионални умения и машини. След 1944 г. тяхното динамично развитие, насочено към задоволяване на населението със стоки за бита, става основа за изграждане на множество големи производствени предприятия от 50-те до 70-те години на миналия век.

Днес, сто години след своето основаване, НС на ТПК е авторитетен участник в социално-икономическия живот в страната. Съюзът членува в европейските организации на производствените кооперации и Международния кооперативен алианс. Председателят на Съюза, д-р Стилиян Баласопулов е вицепрезидент на Европейската конфедерация на производителните кооперации (CECOP), делегат в Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) към Европейския икономически и социален комитет и участва в Управителния съвет на Българска стопанска камара.

В НС на ТПК членуват кооперативни регионални съюзи, трудово-производителни кооперации и кооперативни предприятия, развиващи своята дейност в текстилната промишленост, дървопреработването, производството на метални и пластмасови изделия и разнообразни стоки за бита, услуги за населението.

Важно място в дейността на съюза е взаимодействието с общините. Подписаните с над 30 водещи общини споразумения за партньорство подпомагат развитието и интегрирането на ТПК в местната общност, като социални партньори.

Подчертана грижа на Съюза са членуващите в него специализирани кооперации на хора с увреждания. В тях, както и в останалите членове на съюза, работят повече от 800 хора с увреждания, което определя НС на ТПК, като своеобразен най-голям работодател на хора с увреждания в страната.

НС на ТПК е социално ангажирана организация. Той е член на Икономическия и социален съвет и Националния съвет за хората с увреждания. Негови експерти активно участват в работата на множество междуведомствени работни групи, създаващи социалната политика в България. Съюзът е естествен двигател за развитието на социалната икономика в България. По негова инициатива са разработени становища на Икономическия и социален съвет, обобщена е международната нормативна практика. Съюзът участва в разработването на българския Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, приет през 2018 г.

НС на ТПК е основателят на най-голямото европейско събитие за социална икономика – Европейския форум за социално предприемачество, който се провежда от 2003 г. в национален, а от 2012 г. (международната година на кооперациите) в европейски мащаб. Традиционното място на неговото провеждане е Международният панаир в гр. Пловдив. Значимостта на форума е подчертана от участието на Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, СЕКОП, Министерството на труда и социалната политика на Р България, Агенцията за хората с увреждания. В неговия организационен комитет участват и 8 национално представителни организации на хора с увреждания. Проявата бе знаково събитие от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. По инициатива на НС на ТПК през 2019 г. като съорганизатори на проявата бяха привлечени Министерството на икономиката, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и Българска стопанска камара. Европейският форум за социално предприемачество е уникална проява, съчетаваща изложение на над 100 европейски социални предприятия и кооперации с възможностите, осигурявани от европейската политика за насърчаване на социалната икономика, актуалните достижения на научните среди в областта, предизвикателствата пред корпоративната социална отговорност на големия бизнес и иновациите в сектора.

Сред най-големите предизвикателства пред НС на ТПК са подпомагането на бизнес развитието на своите членове в съвременната хипердинамична социално-икономическа среда и насърчаване създаването на нови трудово-производителни кооперации. През 2016 г. Съюзът инициира създаването на първия Кооперативен клъстер, насочен към коопериране на ТПК, произвеждащи облекла. Мисията на клъстера е да подпомага бизнес развитието на своите членове, вярвайки, че етичното развитие на икономиката, основано на кооперативните принципи и ценности и задвижвано от иновации ще доведе до по-добра глобална социална и екологична среда. В клъстера, освен НС на ТПК, членуват още Университетът за национално и световно стопанство и Югозападният университет „Неофит Рилски“, както и 17 трудово-производителни кооперации. 12 от тях са специализирани кооперации на хора с увреждания. Клъстерът е уникален модел, съчетаващ енергията на силните трудово-производителни кооперации в бранша с развойната дейност на двата университета и социалната функция на специализираните кооперации на хора с увреждания. През 2019 г. клъстерът представи първата си обща колекция дамски облекла „Пролет лято 2019“, подписа меморандуми за сътрудничество с клъстер за иновативен текстил от Латвия, кооперативен консорциум от Италия и икономическа федерация от република Корея. За увереност в успешното му развитие свидетелства депозираната заявка за членство на производствена организация от Норвегия.

НС на ТПК развива подкрепяща среда за създаване на нови трудово-производителни кооперации. В обхвата на подкрепящите услуги са включени юридически, счетоводни и консултантски услуги. НС на ТПК притежава лицензиран център за професионално обучение, осигуряващ високо качество на обучение в широка гама професионални направления.

Съюзът осъществява активна социална политика за всички свои членове, предоставяйки отлични възможности за отдих и социална рехабилитация в Националния профилактично-възстановителен център „Жеравна“ гр. Банкя и хотел „Ропотамо“ в гр. Приморско. През 2019 година предстои откриването на Дневен център за лица и деца с увреждания в гр. Банкя, в услуга на член-кооператорите и техните семейства в системата на Съюза.

Сто години след своето основаване Националният съюз на трудово-производителните кооперации е символ на кооперативното движение в България, доверен международен партньор, авторитетна институция, участваща в създаването и провеждането на социално-икономическата политика в страната, двигател за развитието на българската социална икономика.