Дата: 10.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3144

Значителен спад на работните места в икономически сектор „Дейности по охрана и разследване“ в периода 2008-2011 г., намаление на броя на фирмите в бранша и сериозно застаряване на работната сила, заета в него, отчита секторен анализ, разработен в рамките на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът на финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а крайната му цел е изграждане на национална, онлайн базирана информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.

Анализът е разработен от екип експерти, предложени от Секторния консултативен съвет „Частни услуги за сигурност“, а целта на изследването е прогнозиране на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции. Анализът се фокусира и върху тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора при отчитане на очакваните промени в технологично и организационно отношение в периода 2014-2020 г.

Анализът обхваща всички подсектори на сектор „Дейности по охрана и разследване“, а именно: „Частна охранителна дейност (ЧОД) с /без  използване на системи за сигурност“, и „Разследване и детективски услуги“, както и съпътстващите ги дейности „Консултантски услуги за охрана, сигурност и разследване“, „Проектиране и изграждане на системи за сигурност, пожароизвестяване и пожарогасене“, които са в други подсектори от основни икономически дейности, но са в пряка свързаност с дейностите по охрана и разследване.

Анализът беше представен на пресконференция днес, 10 септември 2012 г., в която участваха Георги Шиваров - зам.-председател на БСК, Татяна Иванова - секторен референт на СКС "Частни услуги за сигурност", Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенциите.

Акценти от пресконференцията можете да видите в прикачените по-долу файлове!

Снимки от събитието вижте ТУК!