23.04.2014

На 23 април се проведе редовното отчетно-изборно събрание на индустриалния клъстер „Мехатроника и автоматизация“. Клъстерът е създаден през 2008 година с методическото съдействие и институционалната подкрепа на БСК.

Съгласно предварително оповестения дневен ред бяха представени и обсъдени докладите на Управителния и Контролния съвет, както и предложението за насоки за работата на организацията за следващия отчетен период от 3 години. 

Бе споделено, че членовете на клъстера вече са 25, от които 16 предприятия, 5 научни звена и университети, 4 организации с нестопанска цел, работещи в областта на индустриалните отношения и социалния диалог. Проведени са над 7 практически семинара, организирано е участието в редица изложения у нас и в чужбина, успешно е участието в съвместен трансграничен проект с клъстер по мехатроника от град Ниш, Сърбия. Установени са работещи контакти с клъстери по мехатроника от Австрия и Германия.

Основно внимание в дискусиите бе отделено на участието на клъстера в проекта, управляван от БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“. Разработените компетентностни модели за сектора „Мехатроника и автоматизация“ бяха оценени като много добра възможност за подобряване на взаимоотношенията на предприятията с образователната система. От друга страна, те очертават отговорностите на бизнеса за процеса на професионалното образование и обучение на възрастни, включително и при оценката на знания и умения, придобити по неофициален път. Подчерта се, че това е от особено значение за сектора, предвид на интегралния характер на изискванията към опериращите в мехатронните системи специалисти. Очертава се и възможност за синергия на дейностите в тази насока във връзка със стартирането на нов проект на клъстера, финансиран по оперативна програма „Конкурентоспособност на българската икономика“.

За Председател на Управителния съвет бе преизбран д-р инж. Венцислав Славков – изпълнителен директор на „Спесима“ ООД.

 

Дата: 23.04.2014

Източник: БСК

Прочетено: 2663