Дата: 19.11.2015

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 3263

  • BUSINESSEUROPE подчертава ролята на Междуправителствените споразумения в областта на енергетиката при осигуряване на достъп на европейския бизнес до надеждни и конкурентни източници. Такива споразумения укрепват дългосрочните стратегически инвестиции и търговията.
  •  Европейските предприятия са уверени, че правителствата и промишлеността вече имат на свое разположение нужните насоки и експертиза по съществуващото законодателство на ЕС. Ние силно вярваме, че съществуващите задължения за отчитане предоставят широки възможности за последваща оценка на тези споразумения и търговски договори.
  •  Бизнес общността в ЕС не е получила анализ от страна на Комисията, който да разяснява необходимостта и причините за преразглеждане на Решението за механизъм за обмен на информация по отношение на междуправителствени споразумения. в областта на енергетиката. Не е ясна сериозността на проблемът и до каква степен е възпрепятствана конкуренцията и подкопана сигурността на енергийните доставки.
  • BUSINESSEUROPE вярва, че всяко преразглеждане на Решението за междуправителствени споразумения следва да се основава на принципите за свобода при осъществяването на бизнес и търговия, правото на добро администриране, както и на европейското законодателство за защита на фирмените тайни.
  • В становището BUSINESSEUROPE излага няколко принципи, върху които да се основава механизма за информиране по междуправителствените споразумения.

 

Повече за позицията четете на английски език ТУК.