19.04.2016

В прегледите участват 81 поднадзорни на КФН лица. За прегледа на активите/балансите на всяко от участващите дружества се изисква сформиране на екип с висока експертна обезпеченост. 

Прегледът на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества в България е отложен за 15 юли. Това информират от Комисията за финансов надзор (КФН).

От регулатора обръщат внимание, че предстоящият преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества е "безпрецедентни по мащабите си в рамките на Европейския съюз", а наличният капацитет от независими международни консултанти не е в състояние да покрие както прегледа на банките, така и на застрахователите и пенсионните дружества у нас.

"Решението за отлагане на началната дата за стартиране на прегледа, както и за удължаване на периода за избор на независими външни експерти за преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества, беше взето единодушно от всички участници в Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ)", поясняват от КФН, ръководена от Стоян Мавродиев.

На свое заседание Управляващият комитет прие споразумение за отлагане на прегледа. Изявлението на УК бе публикувано на интернет страницата на КФН на 11 март 2016 г., напомнят от финансовата институция.

КФН работи в пълен синхрон, координация и комуникация на ежедневна база с изброените институции, във връзка с провеждането на прегледа.

Отлагането на прегледа на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества по никакъв начин няма да повлияе върху обективността, достоверността и законосъобразността при изпълнението на предстоящия преглед и резултатите от него.

Забавяне по процедурата от страна на КФН няма, казват още от регулатора.

Наличният понастоящем капацитет от независими международни консултанти не е в състояние да покрие едновременно нуждите на банковия и небанков сектор.Това се дължи на факта, че през първоначално предлагания период преобладаващата част от техните екипи са ангажирани с прегледа на активите на банковия сектор, както и с одита на годишните финансови отчети.

Предвид това и при пълен консенсус между членовете на Управляващия комитет, а именно: КФН, EIOPA, ЕК, ESMA, МФ и БНБ, бе взето решение прегледът да бъде отложен за 15 юли 2016 г., за да не бъдат занижавани критериите относно избора на консултанти. С цел осигуряване на високо качество на прегледите и по препоръка на комитета, са предвидени изключително високи изисквания към лицата, които ще ги извършват. Всяка от съответните фирми е необходимо да притежава минимум 5 години международен опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на оценяването и/или одита на финансови институции с активи, съизмерими с тези на проверяваните лица.

В прегледите участват 81 поднадзорни на КФН лица. За прегледа на активите/балансите на всяко от участващите дружества се изисква сформиране на екип с висока експертна обезпеченост. Това включва най-малко един ръководител с ранг на съдружник/директор/управител, един експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор, или друга международно призната професионална квалификация в областта, както и трима експерти с поне три години практически опит в одитирането или оценката на финансови институции със съизмерими активи. За прегледа на балансите в застрахователния сектор са валидни горните критерии, включително изискване за участие на актюери с приложимия международен опит, обясняват от КФН.

От регулатора отбелязват още, че до момента са били осъществени успешно редица етапи от този комплексен процес. "Тъй като, за разлика от БНБ, КФН не разполага със собствени бюджетни средства за изработване на методологии и осъществяване на прегледа, веднага след осигуряването на необходимото целево финансиране, беше проведена обществена поръчка за избор на консултант по проекта и в резултат беше сключен договор с изпълнител. Една от най-важните задачи на консултанта беше да изработи методологиите за прегледа на двата сектора, тъй като, за разлика от прегледа на качеството на активите в банковия сектор, където методологията на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) беше адаптирана към българските условия, методологии за подобен мащабен преглед на небанковия сектор в България досега не се е налагало да бъдат изготвяни и прилагани", посочват от Комисията за финансов надзор.

"Провеждането на подобен преглед, който обхваща 100% от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се осъществява за първи път в Европейския съюз и ще бъде изпълнено при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии, в пълна прозрачност и тясно сътрудничество между КФН, EIOPA, ESMA, ЕК, МФ и БНБ", завършват от КФН.

Припомняме, че миналата седмица в позиция ДСБ заяви, че отлагането на тестовете за устойчивост на застрахователните дружества и пенсионните фондове е следствие от пълната парализа на Комисията за финансов надзор и признак за общата криза в публичните регулатори.

Съществуват трайни публични съмнения (в т.ч. споделяни от министъра на финансите и други висши представители на властта), че при част от пенсионните фондове, значителна част от активите са инвестирани в свързани лица или кухи дружества. При застрахователите, подобно е положението с инвестирането на резервите, но в допълнение, нивото на резерви е много ниско. По тази причина, някои застрахователи практически не изплащат голяма част от дължимите обезщетенията, коментират от ДСБ.

Застрахователи също изразиха своите притеснения относно прегледа на активите в пенсионния и застрахователния сектор.

Дата: 19.04.2016

Източник: Expert.bg

Прочетено: 1760