26.10.2017

НСОК е създаден през 2010 г. по инициатива на БСК по Проект на ОП "Развитие на човешките ресурси" за създаване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила. 

 

Националният съвет за оценка на компетенциите в България (НСОК) е създаден през 2010 г. по инициатива на Българска стопанска камара (БСК) по Проект на ОП "Развитие на човешките ресурси" за създаване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила.  В Съвета участват представители на социалните партньори, както  и представители на основни и значими заинтересувани участници на трудовия пазар.

НСОК е постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на резултатите, получени на различни етапи и нива, при оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони по време на изпълнение на Проекта.

Съветът може да обсъжда и да дава становища по оценките на компетенциите за различни сектори, подсектори, професии, длъжности, предприятия и работни места, разработени при изпълнение на дейностите по Проекта. Предлага на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на образованието, науката и младежта, на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на националния съвет за тристранно сътрудничество, предложения и проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на адаптивността на работната сила, препоръки за преодоляване на проблемите на пазара на труда и др.

Дата: 26.10.2017

Източник: БСК

Прочетено: 2647