Дата: 03.07.2018

Източник: Браншови организации от сектор "Автотранспорт"

Прочетено: 2034

До

Г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Р България 

 

Уважаеми господин Борисов, 

От името на национално представителните браншови организации в автобусния сектор - Национално сдружение на автобусните превозвачи в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Национално сдружение на автобусните превозвачи, Национален съюз на превозвачите, Корпорация на автомобилните превозвачи в България, Българска федерация за пътнически транспорт, Национален съюз на превозвачите Варна, Ви уведомяваме, че на проведена на 28.06.2018г. среща, горепосочените организации взеха единодушно решение за обединяване на автобусния бранш в Конфедерация.

Конфедерацията е формата за сдружаване, при която национално представените браншови организации, от една страна, ще запазят своя профил, от друга - ще отговори на очакванията на държавната администрация за идентифициране на единен браншови субект за комуникация, разбира се, след дефиниране на изискванията за представителност. Посредством конфедералните органи за управление сдруженията в автобусния транспорт ще имат възможност да постигат своите цели и да обединяват усилията си за устойчивото развитие на автобусния транспорт в България.

Предвид факта, че голяма част от транспортните фирми, извършващи обществен превоз на пътници, не членуват в браншови организации, формата на сдружаване в Конфедерация ще позволи на всяка една от тях да припознае своята браншова организация, в която желае да членува, като този начин на сдружаване би позволил и създаването на нови организации, които да се включат в Конфедерацията.

Обединението на бранша в Конфедерацията ще бъде основано на конституционни права, а именно - правото на свободно сдружаване.

Конфедерацията ще бъде учредена след утвърждававане на решението за членство от общите събрания на браншовите органиции, но не по късно от 15.09.2018 г.

 

Уважаеми Г-н Борисов,

Като още веднъж благодарим за принципната Ви позиция, отчитаме поетият пред Вас ангажимент за единение на пътническият транспортен сектор за изпълнен.

 

С уважение, 

Ивайло Константинов- изп.директор на НСАПБ и Председател на НСАП

Магдалена Милтенова-Председател на БССИТ

Стоянка Стойкова- упълномощен представител на НСП

Кузман Вълев-Председател на КАПБ

Георги Милошев-БФПТ

Максим Петков- НСП-Варна