08.01.2019

Днес се заседание на Комисията по заетост и образование и РУО за планиране и утвърждаване на държавния план – прием в Област Русе за учебната 2019-2020 година.

Председателят на Стопанската камара в Русе проф. Ениманев сподели, че е обезпокоен от следните факти в образователната система:

 • Демографски срив
 • Постъпващите работници се затрудняват в четенето и смятането. Липсва възпитание и трудови навици у подрастващите.
 • Липса на адекватно цифрово обучение в училище. Предлага дигиталната част да се адаптира към възможностите на ученици и учители.

Тези неща взети заедно допринасят за некачествената продукция, която произвеждат предприятията. На финала той съпостави трудът на работник от Източна Европа с този на наш работник. Разликата е очевидна в полза на чуждия гражданин.

Той заключи, че проблемът за това тежко положение е извън залата на държавно ниво.

Г-жа Росица Георгиева, директор на Регионално управление на образованието (РУО) изложи правилата за планирания и реализиран прием в 8-ми клас, в не специализираните, профилирани професионални гимназии, средните и обединените училища, изготвени от Министерството на образованието и науката.

Документът е предоставен на 17 декември 2018 година на РУО Русе. 
Цели и предмет на тези правила за обучение, изработени от Дирекция професионално образование и обучение в МОН, е да подпомогне образователните институции при осъществяване на политиките в сферата на образованието за:

 • преструктуриране на приема по профили и професии в посока на STEM профили и технически и IT професии съгласно прогнозни и целеви стойности за 2019-2020 година на областно ниво.
 • повишаване на процентното съотношение на приетите ученици в 8-ми клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка с минимум 2% пункта за учебна година. База е приемът за учебната 2018-2019 година на областно ниво.
 • предмет на правилата са информационните, организационните, административните и комуникационните мерки, които се предприемат от институциите в образованието и заинтересованите страни в изпълнението на нормативната наредба и политиките в сферата на образованието.
  МОН разработи, актуализира и разпространи правила за реализиране на държавния прием в 8-ми клас в не специализираните и специализираните професионални гимназии и обединените училища. За целта сова е подкрепено с писмо до РУО, чиито образец е изпратен до училищата, които ще осъществяват държавния план- прием. Това дава възможност за стандартизиране, както и координиране и мониторинг в различните етапи от план-приемът.
  Партньор в тези дейности е Агенцията по заетостта, която два пъти в годината изпраща писма до председателите на Комисиите по заетост към ОС за развитие и Бюрата по труда за потребностите на работодателите от необходимата им работна сила в Областта.
  Дейностите, които са пряка отговорност но РУО се изразяват в:
 • Подготовка за осъществяването на дейностите по осъществяване на държавния план-прием, разписани в наредба 10 за Организация в училищното образование.
 • Информира заинтересованите страни, като посочва на интернет страницата си списък на не профилираните и профилирани гимназии, средните и обединените училища, които ще осъществяват приемът от 8-ми клас паралелки за професионална подготовка.

Изготвянето на списъци на училищата, подготвящи ученици в професионално направление са били изпратени на работодателските организации в Русе, уточниха от РУО. Списъкът ще стане факт и на страницата на инспектората.

От друга страна писмата, получени в РУО Русе за прогнози, стратегии и желанията за обучение на ученици след 8-ми клас, обратна връзка от работодателите, също ще са публично достъпни на страницата на инспектората. Изпраща до Бюрото по труда във връзка с уведомяването на РУО за трайно търсените работни места по професии.

Обобщава получените данни за дуално обучение и защитени специалности / професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг/на пазара на труда и я предоставя на директорите на училищата за прием след 8-ми клас.

 

Дата: 08.01.2019

Източник: rousse.info

Прочетено: 3188