18.07.2019

Пред членовете на ЕИСК бяха представени приоритетите на финландското председателство на съвета на ЕС с участието на Aino-Kaisa Pekonen.

Председателят на БСК Радосвет Радев участва в 545-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), която се проведе на 17 и 18 юли 2019 г.

Пред членовете на ЕИСК бяха представени приоритетите на финландското председателство на съвета на ЕС с участието на Aino-Kaisa Pekonen, министър на социалните въпроси и здравеопазването на Финландия. По време на сесията бе обсъдено състоянието на енергийния съюз, данъчното облагане, насърчаване на поетапните иновации в областите с висока степен на индустриализация и др.

В становището си относно Четвъртия доклад за състоянието на енергийния съюз COM(2019) 175 ЕИСК подкрепя целите на Енергийния съюз, но е изненадан от представеното изявление, че „Енергийният съюз е реалност“. Той може би е реалност като политически решения на ниво ЕС, но все още не е реалност в ежедневния живот на европейските граждани. ЕИСК призовава Европейската комисия да използва по-нататък своите правомощия за да гарантира, че държавите-членки спазват законодателството на ЕС в областта на енергетиката, включително целите в областта на климата и енергетиката до 2020 г.

ЕИСК припомня, че Европа се нуждае от обществено съгласие , което да бъде постигнато между ЕС, държавите-членки, регионите, градовете, социалните партньори и организираното гражданско общество. То трябва да се превърне в шестото измерение на Енергийния съюз и да обхване всички социални аспекти, включително създаване на качествени работни места, професионалното обучение, образованието, обучението на потребителите, социална защита, специфични планове за регионите в преход, здравето и енергийната бедност.

По отношение на Съобщението на ЕК за "Данъчно облагане — гласуване с квалифицирано мнозинство" ЕС COM(2019) 8 final ЕИСК приветства амбицията на Комисията да стартира широки разисквания, имайки предвид чувствителността на въпроса за гласуването с квалифицирано мнозинство по данъчни въпроси. Допълнително Комитетът счита, че борбата с данъчните измами трябва да остане приоритетна област на политика в работата на новата Европейска комисия.

ЕИСК счита, че всяко ново правило трябва да бъде приемано след задълбочен икономически, социален и фискален анализ, да е подходящо за целта и всяка държава-членка по всяко време да разполага с достатъчно възможности за участие в процеса на вземане на решения. Четирите предложени стъпки могат да бъдат прилагани последователно, при което е препоръчително Европейската комисия да извършва оценка след всяка една от тях.

В информационния доклад, подготвен от Комисията по индустриална промяна на ЕИСК, „Насърчаване на поетапните иновации в областите с висока степен на индустриализация“ е отбелязано, че възраждането на европейското производство може да се реализира чрез значителни инвестиции в иновациите и преход към модерна цифрова икономика, която благоприятства околната среда, по-близо е до гражданите, предполага пълноценна (кръгова) употреба на ресурсите, предлага работни места, основани на нови умения. Този преход е необходимо да се осъществи по социално отговорен начин чрез насърчаване на социалния диалог на всички нива.

Стратегията за съживяване на конкуренцията на европейското производство трябва да се основава на нова интегрирана рамка за действие, насочена към:

 • бързото завършване на вътрешния пазар на ЕС;
 • по-тесни консултации между работната сила, пряко включена в този процес, с инструмента на социалния диалог на всички нива;
 • предоставяне на най-съвременна физическа и нематериална инфраструктура;
 •  инвестиции в НИРД;
 •  рисков капитал, който улеснява прехода на стартиращите предприятия към пазара;
 • достъп до кредити за иновации;
 • преразгледани образователни системи (STEAM), които отговарят на нуждите на цифровата революция;
 • преосмисляне на уменията и новите профили на работа;
 • създаване на привлекателни работни места и постигане на равенство между половете;
 • непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията на работната сила;
 • активно прилагане на параметрите на кръговата икономика;
 • нови потребителски услуги и интегрирани вериги за доставки;
 • по-добра защита на интелектуалната собственост;
 • улеснен достъп до суперкомпютри и мрежи от лаборатории за изпитване и прототипи;
 • подкрепа за цифрово побратимяване и за интелигентни производствени райони, които интегрират науката и академичните среди с производството;
 • развитие на култура на иновации и творчество;
 • улесняване на взаимосвързаността между големите и малките предприятия, особено новосъздадените предприятия.

Според ЕИСК политиките и инструментите, прилагани досега на европейско равнище, не са постигнали желаните резултати, особено по отношение на разпространението и прилагането на технологии, цифровизация, подходящо финансиране и обучение.

---------------------------------------------

Пленарната сесия на ЕИСК в социалните медии: за участие в обсъжданията онлайн, следвайте @EU_EESC или хаштаговете #EESCplenary.

Можете да пишете на страницата на Комитета във Фейсбук

---------------------------------------------

Профил на Радосвет Радев в ЕИСК.

 

Дата: 18.07.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1343