Дата: 12.12.2019

Източник: БСК

Прочетено: 1448

12 декември 2019 г., Брюксел - Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) отличи „Асоциация Ная” – Търговище с Наградата за гражданското общество за 2019 г.

Тазгодишната тема на конкурса е „Повече жени в европейското общество и икономика“. Чрез наградата се поощряват иновативните инициативи и проекти, които имат за цел да се борят за равни възможности за жените и мъжете и за равното им участие във всички сфери на икономическия и социалния живот.

"Асоциация НАЯ" е създадена през 2002 г. като неправителствена организация, която работи в две основни направления: равнопоставеност на жените и интеграция на децата с увреждания.

За тези 7 години асоциацията работи активно за оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

Дългосрочната цел на "Асоциация НАЯ" е да помогне на обществото да изработи свои механизми за решаване на проблеми, каквито са насилието основано на пола, насилието над деца и всички форми на нарушаване на правата на човека. Асоциацията подкрепя професионално уязвими групи от местната общност, каквито са жените и децата, жертви на домашно насилие, работи за превенция на насилието над жени и деца и постигане на равнопоставеност на половете.

“Асоциация НАЯ"  има десетки успешни проекти, които са причина да е една от петте наградени в конкурса на ЕИСК за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете. Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между петимата победители.

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА

ЕИСК, който изразява мненията на европейските профсъюзи, неправителствени организации и организации на работодателите на равнището на ЕС, многократно е сигнализирал, че на европейските пазари на труда и в обществото все още има полова сегрегация и дискриминация. Шестдесет години след като ЕС се ангажира в Договора от Рим с целта за премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата все още е около 16 %, като при пенсиите достига обезпокоителните 38 %.

Жените са 51 % от населението на ЕС, но едва 67 % от тях работят. Сред предприемачите само 31 % са жени. Поради задълженията си за полагане на грижи у дома жените са по-склонни да работят на непълно работно време или на несигурни работни места, за които им се плаща по-малко. Те все още са слабо представени в политическите и икономическите органи за вземане на решения като управителните съвети на дружествата.

Основаните на пола стереотипи са установени във всички области на живота. Медиите често затвърждават ролите, стереотипите или нормите за половете или дори представят жените чрез унизителни изображения. Изправен пред последното отстъпление по отношение на правата на жените в Европа и мрачните прогнози, че за да се постигне равноправно третиране на жените и мъжете, е необходимо да измине повече от век, наскоро ЕИСК призова за политически ангажимент за постигане на равенство между жените и мъжете в Европа.

През тази година ЕИСК присъжда наградата на гражданското общество на изключителни проекти и инициативи, отнасящи се до поне един от следните въпроси:

  • борба срещу свързаните с пола стереотипи, дискриминационно социално поведение и предразсъдъци във всички сфери на икономическия и социалния живот, или повишаване на осведомеността за тях;
  • повишаване на осведомеността за последиците от свързаните с пола стереотипи, създадени в медийно съдържание;
  • насърчаване на участието на жените в професии, в които традиционно преобладават мъжете, например в секторите на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и ИКТ, и борба с половата сегрегация в образованието;
  • борба срещу разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;
  • насърчаване на предприемачеството сред жените, равенство в органи за вземането на решения, икономическа независимост на жените и баланс между професионалния и личния живот;
  • справяне със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените в уязвима позиция: самотни майки, жени с увреждания, жени мигранти, от етнически малцинства или нискоквалифицирани работнички.