Дата: 18.09.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3499

Във връзка със стартиралия процес на програмиране на оперативните програми в рамките на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2021 - 2027 г. и участието на БСК като национално представителна организация на работодателите в България в тематичните работни групи за разработване на отделните оперативни програми, УС на БСК утвърди създаването и състава на пет работни групи в рамките на БСК, с участието на външни експерти, излъчени от организации-членове на камарата. Целта на работните групи е да подпомагат процеса на формиране на предложенията, които БСК ще има възможност да внася в тематичните работни групи на: „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност“, с водещо ведомство Министерството на икономиката; „Оперативна програма за наука и образование“, с водещо ведомство Министерство на образованието и науката; „Оперативна програма за околна среда“, с водещо ведомство Министерството на околната среда и водите; „Оперативна програма за развитие на регионите“, с водещо ведомство Министерството на регионалното развитие и благоустройството; „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“ с водещо ведомство – Министерството на труда и социалната политика.

Обхватът на предложенията, които членовете на тематичните работни групи могат да предлагат, включва анализ и установяване на нуждите, определяне или избор на приоритетите и свързаните с тях специфични цели, отпускане на финансиране, определяне на конкретни показатели за програмите и други текстове в рамките на съответната оперативна програма. Разширеният състав на работните групи и включването на експерти извън експертния състав на Камарата ще даде възможност за отразяване на повече позиции и защитата на специфични интереси на браншовите организации, които членуват в БСК.

На днешното си заседание УС на БСК утвърди основни области на политики, проблемни направления, състав, статут и основни функции на консултативни съвети към УС на БСК.

Утвърдена беше и обща позиция на БСК и Сдружението на общинските болници в България (член на БСК) за промени в организацията, управлението и финансирането на здравеопазването и здравното осигуряване. Прилагане на нова концепция за контролната дейност с акцент върху превенцията, прозрачност и участие на заинтересованите страни в контрола за целесъобразно разходване на средствата, тотална електронизация на здравната система, ревизирани стандарти за оценка на качеството и ефекта от оказаните медицински услуги, нови механизми за координация и контрол върху публичните средства за високоефективно и скъпо оборудване с цел осигуряване на адекватен и равен достъп на населението до квалифицирана медицинска помощ. Това са само част от предложенията, включени в общата позиция.

Учредяването на Издателска къща „Божидар Данев“ – 100% собственост на БСК, е друго решение, което УС взе днес. Създаването на новото дружество съвпада с 80-годишнината на дългогодишния председател на БСК Божидар Данев, както и с 40-годишнината на Камарата, която предстои да бъде отбелязана през пролетта на 2020 г. Дружеството ще издава списанието на БСК Noblesse Oblige, книги, учебни помагала, рекламни материали и други печатни артикули, вкл. по поръчка на браншови организации и фирми, членуващи в БСК, при преференциални за тях условия.

За членове на БСК бяха приети „АВАНТИ 777“ ЕООД, „ЕМ ДЖИ ЕЛ – БГ“ ООД и „АРА КОЛОРС – БГ“ ЕООД.

Следващото заседание на УС на БСК ще се проведе на 6 ноември 2019 г.

вж. СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО