16.03.2020

Това е преглед на мерките, базирани на приноса на членове и изследвания на BusinessEurope. Документът редовно ще се актуализира.

Това е преглед на мерките, базирани на приноса на членове и изследвания на BusinessEurope. Документът редовно ще се актуализира.

Отговорът на ЕС

На 4-ти март министрите на финансите на ЕС дадоха изявление относно ангажимента си да предоставят координиран отговор и да използват всички подходящи политически инструменти за постигане на силен, устойчив растеж и предпазване от по-нататъшното проявяване на рискове от стагнация. Координираният и амбициозен фискален стимул е основен инструмент за намаляване на въздействието на кризата върху бизнеса и икономиката.

На 10 март Председателят на Комисията фон дер Лайен призова „да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да гарантираме, че европейската икономика ще може да премине през тази буря“.

На 12 март ЕЦБ обяви, че планира временно да облекчи капиталовите изисквания за финансовия сектор, за да подкрепи кредитирането на реалната икономика, както и по-облекчена парична политика чрез увеличаване на покупките на активи със 120 милиарда евро през 2020 г.

На пресконференция на 13 март лидерите на ЕС, включително фон дер Лайен, потвърдиха, че ще влезе в сила „общата клауза за избягване“ на ЕС (която предоставя на държавите-членки свобода да нарушат фискалните правила в случай на извънредна ситуация, която е извън техния контрол) и че при усилията на правителствата за подкрепа на икономиката ще бъде предоставена максимална гъвкавост при прилагане на правилата за държавна помощ. Същевременно се обяви инициатива за инвестиции в отговор на коронавируса в размер на 37 милиарда евро за подкрепа на сектора на здравеопазването и пазарите на труда като цяло.

Австрия

 •  20 млрд евро в подкрепа на кроткосрочната работа

Белгия

 •  Компаниите могат да следват така наречения „план за плащане“: В този план те могат да „разсрочват“ плащания на ДДС, социални вноски и глоби. Те също могат да забавят плащанията на корпоративен данък и подоходен данък.
 •  Глобите на компаниите за забавяне на плащанията могат да бъдат възстановени.
 •  Увеличение на краткосрочните плащания (65%--> 70%)
 • Федералното правителство няма да налага глоби на компаниите, ако не успеят да изпълнят навреме договори и обществени поръчки.

Тези мерки се прилагат само за компании, които могат да покажат, че са били пряко засегнати от коронавирус (напр. Намаляване на оборота, значително намаление на поръчките и / или резервациите, последици от „верижна реакция“ с компании-партньори,…). Крайният срок за получаване на този „план за плащане“ е 30 юни.

Дания

Инициативи за пазара на труда

 •  Правителството временно е суспендирало правилата за отпуск по болест до 1 януари 2021 г. По този начин заплащането на отпуск по болест започва от 1-вия ден (вместо обичайните 30 дни), когато служителите са под карантина или са болни с Covid-19. Самонаетите получават плащане за отпуск по болест от първия ден на отсъствие, вместо след 2 седмици.
 • По-голяма гъвкавост е предоставена на схема, която позволява на компаниите служителите им временно да работят на непълно работно време, при което служителите получават допълнително обезщетение за безработица през периода.
 • Тристранно споразумение за временно обезщетяване на заплатите в компании от частния сектор за служители, които са в риск да бъдат уволнени. Споразумението ще бъде в сиа за период от 3 месеца (9 март до 9 юни 2020 г.) и се прилага за компании, които са принудени да освободят поне 30% от персонала си или повече от 50 служители.
 • В процес на проиемане е закон за гарантиране на икономически компенсации за компаниите, които се сблъскват с недостиг на работна сила вследствие на вируса (шестмесечен период), ако дружествата продължават да поддържат заплащането на служителите си. Целта е да се избегнат съкращенията и риска от загуба на ценна част от работната сила на предприятията.
 •  Работен дял може да се използва директно след споразумение със служителя, вместо период на изчакване от една седмица след първоначалната регистрация в центъра за работа. Плюс увеличена гъвкавост при използване на схемата. Мярката ще бъде приложима за период от 13 седмици с възможност за кандидатстване за удължаване.

Други инициативи

 •  Спиране на плащанията на ДДС и други данъци от компаниите.
 •  Противоцикличните капиталови изисквания са определени на нула, което позволява на банките да предоставят повече ликвидност на дружествата.
 •  1 млрд. DKK, заделени за предоставяне на гаранции за компаниите.
 •  Редица разпоредби, регулиращи транспортния сектор временно са спрени, за да се осигури разпространението и дистрибуцията на стоки в страната.
 • На публичните власти е разрешено да удължават крайните срокове за подаване на оферти в търгове и процедури (например, ако в момента вероятно компаниите не са в състояние да започнат работа по проекти).
 •  Франция
 •  Забавени срокове за социални и фискални плащания
 • В трудни случаи данъчните отстъпки могат да се определят при индивидуално разглеждане на исканията
 • Подкрепа от държавата и Банк дьо Франс (кредитно посредничество) за договаряне с конкретните банки за разсрочване на банкови кредити;
 • мобилизиране на Bpifrance за гарантиране на банкови касови линии, от които компаниите може да се нуждаят поради епидемията;
 • Поддържане на заетостта в компаниите чрез опростената и засилена система за частична безработица;
 • Подкрепа за третиране на конфликт с клиенти или доставчици от Бизнес Посредника;
 • Признаване от държавата на Коронавирус като случай на непреодолима сила на неговите обществени поръчки и договори. Следователно, за всички държавни обществени поръчки санкциите за забавяне няма да се прилагат.
 • Държавата ще покрива 100% от заплатите, изплащани по схемата за краткосрочна работа.

Германия

 • Повишаване гъвкавостта на обезщетението за намалени часове работа (Kurzarbeitergeld)
 • Намаляване на минималното съотношение на служителите във фирма, засегната от по-краткото работно време, до 10%
 • Частично или пълно отказ от необходимостта от изграждане на отрицателен баланс в работно време
 • Обезщетение за намалени часове за компенсация ще има и за временни служители / служители на агенции
 • Пълно възстановяване на осигурителните вноски от Федералната служба по труда
 •  
 • Помощ, свързана с данъчната ликвидност за бизнеса
 • вариантите за разсрочване на данъчните плащания и намаляване на предплащанията ще бъдат подобрени и правилата за прилагане ще бъдат адаптирани.
 • Ще бъде по-лесно да се предоставят отсрочвания на данъци. Органите по приходите ще могат да отложат данъците, ако тяхното събиране би довело до значителни затруднения. Органите по приходите ще бъдат инструктирани да не прилагат строги ограничения в това отношение.
 • Ще бъде по-лесно да се адаптират дплащанията на данъци. Веднага щом стане ясно, че доходите на данъкоплатците през текущата година се очаква да бъдат по-ниски от предходната година, предплащанията на данъци ще бъдат намалени бързо и направо.
 • Мерките за принудително изпълнение (напр. запор на банкови сметки) и неустойките за забавено плащане ще бъдат отменени до 31 декември 2020 г., ако длъжникът на висящо плащане на данък е пряко засегнат от коронавируса
 • Защитен щит с неограничен обем

На първа стъпка съществуващите програми за помощ за ликвидност ще бъдат разширени, за да улеснят достъпа на компаниите до евтини заеми. Това може да мобилизира голям обем заеми за повишаване на ликвидността от търговските банки. За тази цел нашите утвърдени инструменти, допълващи заеми, предлагани от частни банки, ще бъдат разширени и предоставени на по-голям брой компании:

 •  Условията на KfW-Unternehmerkredit (бизнес заем за съществуващи компании) и ERP-Gründerkredit-Universell (стартиращ заем за компании на възраст под 5 години) ще бъдат облекчени чрез повишаване на нивото на допускания за риск (обезщетение) за кредити за оперативна дейност и разширяване на възможността за предоставяне на тези инструменти на големи предприятия с оборот до 2 милиарда евро (преди това лимитът беше 500 милиона евро). По-високите допускания за риск до 80% за заеми за оперативни нужди до 200 милиона евро ще увеличат желанието на банките да предоставят кредит.
 •  В случая на програмата „Кредит за растеж на KfW”, насочена към по-големи компании, настоящият праг на оборот от 2 милиарда евро ще бъде увеличен до 5 милиарда евро. В бъдеще тези заеми ще бъдат под формата на синдикирани заеми и няма да бъдат ограничени до проекти в една конкретна област (в миналото са били допустими само проекти за иновации и дигитализация). Поемането на риск ще бъде увеличено до 70% (от 50%). Това ще подобри достъпа на по-големите компании до синдикирани заеми.
 • За предприятия с обород над 5 млрд.евро, подкрепата ще се осъществява на основата на разглеждане случай по случай.
 • За гаранционните банки (Bürgschaftsbanken) гаранционният лимит ще бъде удвоен до 2,5 милиона евро. Федералното правителство ще увеличи рисковия си дял в гаранционните банки с 10%, за да улесни преодоляването на рисковете, които е трудно да се оценят по време на криза. Горната граница от 35% от оперативните ресурси в общата експозиция на гаранционните банки ще бъде увеличена до 50%. За да ускори предоставянето на ликвидност, Федералното правителство предоставя на гаранционните банки свободата да вземат решения за гаранции до 250 000 евро самостоятелно в срок от три дни.
 •  Разширена програма за гаранции (паралелни гаранции от федералното правителство и провинциите), която преди беше ограничена до компании от структурно слаби региони, ще бъде отворена и за компании в други региони. В тази програма федералното правителство покрива оперативни заеми и инвестиции с изискване за гаранция над 50 милиона евро и гаранционно покритие до 80%.

Тези мерки са обхванати от съществуващите правила за държавна помощ. Тези специални програми сега се представят на Европейската комисия за одобрение. Председателят на Комисията вече посочи, че в светлината на коронавирусната криза тя ще гарантира, че правилата за държавна помощ се прилагат гъвкаво. Министрите на финансите на ЕС и Еврогрупата ще подкрепят необходимата гъвкавост на ЕС.

 • Укрепване на европейското сближаване

Гърция

 • Спиране на плащането на ДДС, платимо в края на март, в продължение на 4 месеца, в сектори и области, в които бизнесът е спрян с правителствено решение за повече от 10 дни.
 • Спиране на плащането на сертифицирани дългове към данъчните власти, както и вноски на частични плащания по сертифицирани дългове, платими в края на март, в продължение на 4 месеца в сектори и области, в които бизнесът е спрян с правителствено решение за повече от 10 месеца дни
 • Вземат се съответни мерки и за социално-осигурителните вноски.
 • Създаване на механизъм въз основа на наличните данни от Независимия орган за публични приходи, транзакции на електронно банкиране и данни на Министерството на труда, който да следи развитието на пазара на труда и вноските за социално осигуряване, така че да се прилага навременна, целенасочена и ефективна намеса в икономиката и в регионите, където има значителен спад в икономическата активност.
 • Административните изисквания, като задължението за докладване на извънреден труд, се преустановяват, за да се улесни постепенният достъп на работниците, за да се избегне пренаселеността на работното място и в обществения транспорт. Съществуващите разпоредби относно извънредния труд и минималното време за почивка не се променят. Осигурена е възможност за дистанционна работа, където е възможно.

Ирландия

 • Схема от 200 млн.евро на Стратегическата банкова корпорация на Ирландия за оборотен капитал на допустими предприятия, засегнати от COVID-19. Заемите до 1,5 милиона евро ще бъдат достъпни при по-ниски лихви, като до първите 500 000 евро са необезпечени. Заявленията могат да се правят през уебсайта на SBCI.
 • Пакет от 200 милиона евро за подпомагане на предприятия, включително схема за спасяване и преструктуриране, достъпна през Enterprise Ireland за уязвими, но жизнеспособни фирми, които трябва да преструктурират или трансформират своя бизнес.
 • Максималният заем, предоставен от MicroFinance Ирландия, ще бъде увеличен от 25 000 на 50 000 евро като непосредствена мярка за конкретно справяне с изключителни обстоятелства, пред които са изправени микропредприятията (еднолични търговци и фирми с до 9 служители). Заявленията могат да се правят през уебсайта на MFI или чрез местния LEO.
 • Схемата за гарантиране на кредити ще бъде достъпна за компаниите, засегнати от COVID-19, чрез водещите банки. Заеми до 1 милион евро ще бъдат достъпни при срок до 7 години.
 • Департаментът по въпросите на заетостта и социалната защита и Министерството на бизнеса, предприемачеството и иновациите ще предоставят съвместна услуга за поддръжка чрез Intreo офисите и агенциите за развитие, Enterprise Ireland и IDA Ирландия във всеки регион, за да осигурят индивидуална подкрепа за засегнатите фирми, с цел да се избегнат масовите уволнения и да се „купува“ време за фирмите да работят чрез краткосрочните прекъсвания.
 • Фирмите, които трябва да намалят работните часове или дни, могат да се възползват от Службата за заетост и социална защита за краткосрочна подкрепа, като се свържат с местния им офис Intreo, вижте gov.ie/en/service/c20e1b-short-time-work-support
 • Пълният набор от подкрепящи мерки на Enterprise Ireland, IDA Ireland, Local Enterprise Office и Údarás na Gaeltachta ще бъдат на разположение на фирмите, за да помогнат в стратегиите за иновации, диверсификация на пазарите и веригите за доставки и за подобряване на конкурентоспособността.

Исландия

 •  Фирмите, които изпитват временни затруднения поради спад на приходите, ще получат гъвкавост, напр. удължени срокове за данъци и други публични такси.
 • Ще бъдат положени усилия за предоставяне на временно облекчение на туристическата индустрия, включително временно намаляване на специфичните за индустрията данъчни плащания.
 • След като ситуацията се върне към нормалното, ще бъде пусната маркетингова кампания за популяризиране на Исландия като туристическа дестинация и исландците ще бъдат насърчавани да пътуват в страната.
 •  Ще бъдат въведени мерки за стимулиране на частното потребление и търсене, напр. намаление на данъка или увеличени ползите.
 • Текущите и планираните инфраструктурни проекти ще бъдат ускорени.
 •  Правителството ще си сътрудничи с Исландската асоциация за финансови услуги в отговор на предвидимите трудности с ликвидността и плащанията на туристическите компании.
 • HF-фондът (бивш HFF-фонд) ще превежда средства от Централната банка за увеличаване на способността на банките и кредиторите да предоставят кредит както на компании, така и на физически лица.

Италия

 • Спиране на плащания и дължими сметки до 30 април на преференциалните заеми, издадени от Invitalia за период от 12 месеца.
 • Мерки за подпомагане на семейства, служители и самостоятелно заетите лица и за укрепване на мрежите за социална сигурност на производствените единици, работещи в „червената зона“
 •  Мерки за подпомагане на дружествата, които са засегнати косвено от извънредните санитарни мерки чрез увеличаване на Гаранционния фонд за МСП, като за 12 месеца трябва да се даде предимство на гарантирането на кредити за МСП, работещи в „червената зона“ ,
 • Мерки за сектора на туризма: спиране на удръжките и плащанията на вноски до 31 март за хотели, туристически агенции и туроператори; специфични форми на обезщетение за потребители, които не са успели да пътуват до и от „червената зона“ или да се възползват от туристически пакети поради ограничаването и мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19, разпоредени от италианските или чуждестранните власти.
 • Конфиндустрия изсква да се:
 • Възстановяване на публичните инвестиции и на инвестициите в инфраструктурите, като основен двигател на икономическия растеж
 • Голям инвестиционен план на европейско ниво
 • Мерки за предоставяне на ликвидност на дружествата
 • Мерки за подпомагане на заетостта, като се използват мрежи за социална сигурност за подпомагане на сектори и сектори в криза
 • Стартиране на нова и широка програма за опростяване
 • Стимули за младежката заетост
 • План за действие за привличане, стимулиране и възобновяване на частните инвестиции.

Нидерландия

 • Компаниите могат да забавят плащанията на корпоративни данъци, социални вноски и ДДС.
 • Глобите на компаниите за забавяне на плащанията могат да бъдат възстановени.
 • Разширени са правилата за работа в кратки срокове. Предприемачите трябва да покажат, че дейността на предприятието им ще бъде намалена с най-малко 20% от работното време поради corona virus.
 • Правителството обеща още мерки през следващите дни.

Норвегия

 •  Норвежката централна банка намали лихвения процент от 1,5 на 1,0%
 • Правителството намалява капиталовото изискване в банковия сектор от 2,5 на 1,0%. То ще даде повече наличен капитал за особено краткосрочен кредит за бизнеса
 •  Правителството ще намали броя на дните на заплащане на работна заплата от работодателите при съкращения от 15 на два дни. Освен това те ще премахнат дните на чакане за обезщетение за безработица за освободените от работа лица. Освен това по-лесно ше може да се получи обезщетение за безработица, тъй като изискването за намаляване на работното време е намалено от 50 на 40 на сто.
 • Правителството също така ще промени данъчните правила, така че собствениците на компании на загуба да могат да отлагат плащането на данък върху богатството (печалба).
 • Освен това правителството ще промени данъчните правила, така че компаниите, които излязат на дефизит (загуба) през тази година, да могат да го приспаднат от облагаемата печалба от предходните години.
 • Правителството временно ще прекрати събирането на самолетните пътнически такси за полети, които се извършват в периода от 1 януари 2020 г. до 31 октомври 2020 г.
 • Освен това ще се премахнат всички летищни такси до края на юни тази година.

Португалия

 •  Кредитна линия с държавна гаранция за подпомагане на паричния поток на компаниите (200 млн. Евро).
 •  12-месечен мораториум върху изплащането на възстановими субсидии (системи за стимулиране) за най-засегнатите компании.
 •  Отлагане на данъчни плащания
 • Опростен режим на временно уволнение за компании, които преустановяват дейността си по причини, свързани с епидемията. Работниците получават 2/3 от заплатата си, от които 30% се плаща от работодателя и 70% от социалното осигуряване. По време на уволнението (и още един месец) компаниите са освободени от осигурителни вноски.

Испания

 • Ще последва утре след превод на английски

Швеция

 • Правителството възнамерява да внесе предложенията в Парламента в допълнителния коригиращ бюджет, решен от правителството на 19 март.
 • В зависимост от това как се развива ситуацията, кризисният пакет, който правителството представя, може да включва над 300 милиарда шведски крони, ако се използва цялото повишаване на ликвидността чрез данъчната сметка.
 • Въвежда се възможността за краткосрочен отпуск
 •  Предложението означава, че разходите за работна заплата на работодателя могат да бъдат намалени наполовина, като държавата поема по-голяма част от разходите. Строителството е подобно на краткосрочните работи, но степента на субсидиране значително се увеличава. Служителят получава повече от 90 процента от заплатата. Целта е да се спасят шведските работни места.
 • Беше предложено предложението за краткосрочни разрешителни да влезе в сила на 7 април и да се прилага през 2020 г., но то ще се прилага от днес 16 март.
 • Държавата поема отговорността за заплащане на болнични за два месеца
 •  Предлага се държавата временно да поеме пълните разходи за болнични през април и май. Самонаетите лица се компенсират и чрез получаване на стандартизирано обезщетение за болест за период от 1 до 14.
 • Увеличаване на ликвидността чрез данъчната сметка
 • Предложението означава, че дружествата могат да бъдат отлагат плащания на вноски от работодатели, авансов данък върху заплатата и данък върху добавената стойност, които се отчитат ежемесечно или тримесечно.
 • Отлагането на плащането на корпоративен данък се отнася за тримесечните плащания и може да се разсрочи за максимум до 12 месеца. Това предложение заменя представеното по-рано предложение.
 •  Предлага се новите правила да се прилагат от 7 април 2020 г., но могат да се прилагат със задна дата от 1 януари 2020 г. Това означава, че компаниите, които са платили данък в своята данъчна сметка за януари до март, могат да получат възстановяване на данъци от Шведската данъчна агенция. Отсрочки ще се предоставят само на компании, които не пренебрегват своите финанси задължения и нямат други задължения. Не могат да се предоставят отсрочки на компании, които имат по-големи данъчни задължения.
 • Предложенията за отсрочка и краткосрочна работа преминават към Правния съвет за по-бързо прилагане

Като цяло финансовите мерки в Швеция досега

 • Държавата ще компенсира общините и регионите за извънредни мерки и допълнителни разходи за здравеопазване и грижи, свързани с коронавируса.
 • За да се намали разпространението на инфекцията в общността, приспадането се отменя между 11 март и 31 май, като се изплаща обезщетението за болест за първия ден на заболяването.
 • Органът за обществено здраве, Националният съвет по здравеопазване и Шведската агенция по лекарствата получават допълнителни ресурси.
 • Ресурсите се увеличават за така наречената надбавка за инфекциозни преносители, тъй като се предполага, че броят на лицата, които имат право на тази помощ, се увеличава.
 •  Държавата временно поема отговорността за заплащане на болничните за два месеца.
 •  Повишаването на ликвидността се осигурява чрез данъчната сметка за ДДС, вноските на работодателите и временния данък на служителите от 1 януари.
 •  Краткосрочният отпуск се въвежда от 16 март.
 • В допълнение към мерките на правителството, шведската централна банка обяви, че заема до 500 милиарда шведски крони на компании чрез банките, за да осигурят предлагането на кредити.
 • Finansinspektionen (орган за финансов надзор на Швеция) обяви, че ще намали антицикличния капиталов буфер до нула, за да защити добре функциониращото кредитно предлагане. 

Великобритания

-            Правителството ще предложи законодателство, което ще позволи на малкия и средния бизнес и работодателите да възстановят плащането на болницните (Statutory Sick Pay SSP), изплатени за отсъствие по болест поради COVID-19. Критериите за допустимост за схемата са следните:

 • Това възстановяване ще покрие до две седмици SSP на отговарящ на условията служител, който е бил без работа заради COVID-19
 • Работодатели с по-малко от 250 служители ще имат право. Размерът на работодателя ще се определя от броя на наетите лица към 28 февруари 2020 г.
 • Работодателите ще могат да възстановят разходите за всеки служител, който е поискал SSP (според новите критерии за допустимост) в резултат на COVID-19
 • Работодателите трябва да поддържат записи за отсъствия на служители, но служителите няма да трябва да предоставят бележка от личния лекар
 • Допустимият период за схемата ще започне в деня след влизането в сила на наредбите за разширяването на задължителното плащане за самоизолиран болен
 • През следващите месеци правителството ще работи с работодателите, за да създаде възможно най-скоро механизма за изплащане на работодателите. Съществуващите системи не са проектирани да улесняват възстановяването на работодателя за SSP.

Правителството ще увеличи отстъпката за бизнеса с търговия на дребно до 100% за една година и ще я разшири до секторите за отдих и хотелиерство и ще увеличи отстъпката за планираните тарифи за заведения до 5000 паунда. Взети заедно със съществуващото облекчение за малкия бизнес (което осигурява пълно облекчение за предприятията, използващи единичен имот с допустима стойност от 12 000 паунда или по-малко), приблизително 900 000 имота или 45% от всички имоти в Англия ще получат 100% облекчение през 2020/21.

Правителството ще предостави допълнително финансиране в размер на 2,2 милиарда британски лири за местните власти, за да подпомогне малките предприятия, които вече плащат малко или никакъв данък поради облекчаване на ставките за малък бизнес (SBBR). Това ще осигури еднократна безвъзмездна финансова помощ от 3 000 британски лири до около 700 000 бизнеса, понастоящем отговарящи на изискванията за SBRR или селскостопански производители, за да се подпомогнат текущите бизнес разходи. За имот с допустима стойност от 12 000 британски лири, това е една четвърт от тяхната облагаема стойност или сравнима с 3 месеца наем.

Нова временна схема „Заемна схема поради прекъсване на бизнеса заради коронавируса ще се предоставя от Британската бизнесбанка. Схемата ще стартира до няколко седмици за да подкрепи достъпа на бизнеса до банкови кредити и овърдрафт. Правителството ще осигури гаранция от 80% от всеки заем (при условие на ограничаване на общия обем вземания от кредитор) за да даде на кредиторите допълнително доверие в продължаването на предоставянето на финансиране за МСП. Правителството няма да таксива бизнеса или банките за тази гаранция и схемата ще подкрепи заеми до 1.2 млн.паунда. Гаранционната схема първоначално ще подкрепи до 1 млрд.лири заеми, предоставени чрез Британската бизнесбанка.

Всички предприятия и самостоятелно заети лица, които са в затруднено положение и с неизплатени данъчни задължения, могат да получат подкрепа за своите данъчни дела чрез услугата HMRC „Време за плащане“. Те се договарят за всеки отделен случай и са съобразени с индивидуалните обстоятелства и задължения. Тези фирми могат да се свържат с новата специализирана линия за помощ на COVID-19 на HMRC от 11 март 2020 г. за съвет и подкрепа. За да осигури постоянна поддръжка, HMRC предостави още 2 000 опитни служители за подкрепа на фирми и физически лица, когато е необходимо.

Икономически мерки в трети страни

Южна Корея

11,7 трилиона вона допълнителен бюджетен план, с мерки като:

 • Разширяване на спешните заеми за стопанска дейност и осигуряване на инвестиционна подкрепа за МСП в засегнатите от болести райони на град Тегу и провинция Северен Кионгсанг
 • Предоставяне на гаранции за заем чрез Корейския фонд за гарантиране на кредити и Корейската технологична финансова корпорация
 • Инвестиране в застрахователни фондове за вземания
 • Инвестиране в експортно финансиране
 • Осигуряване на подкрепа на заплатите за малките търговци
 • Насърчаване намаляване на наемите на традиционните пазари, като се предлага 100-процентнаа подкрепа за предотвратяване на пожари на целия пазар в случай, че най-малко 20 процента от магазините получават намаления на наемите
 • Подкрепа възобновяването на бизнеса след спиране поради посещение от вирусоносител
 • Насърчаване на разширяване на онлайн пазарите
 • Осигуряване на търговците на дребно на традиционните пазари ваучери, предназначени да подкрепят маркетинговите им дейности, като съвместна промоция
 • Издаване на ваучери за местни продукти
 • 20-процентно увеличение на заплатите на възрастните хора в държавните програми за работа на възрастни хора, ако те се съгласят да получат 30 процента от заплатата си в местни подаръчни сертификати
 •  Осребряване на 10 процента от цените, платени за домакински уреди с висока степен на енергийна ефективност
 • Увеличаване бюджета за помощи за домашни грижи в случай на преминаване на грижи за деца от детски заведения към домашни
 • Увеличаване обезщетенията за търсещи работа за млади хора и въвеждане отново на надбавките за търсещи работа за домакинствата с ниски доходи
 • o   Разширяване подкрепата за заетост, предназначена да насърчава запазването на заетостта и обучението за работа
 •  

САЩ

На 15 март, неделя Щатският федерален резерв обяви:

 • Второто си по ред понижение на лихвения процент по време на епидемията от коронавирус с 1 процентетн пункт, до нула (0,25% за някои лихви).
 • Той също обяви, че ще закупи облигации на държавни ценни книжа и ценни книжа, обезпечени с ипотека на стойност 700 млрд. долара (количествено облекчаване)
 •  Съществуващите линии за замяна на ликвидността в долари с европейските страни и Япония също ще бъдат засилени

 

 

Дата: 16.03.2020

Прочетено: 10830