27.02.2020

Препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19

 

Изх. № 06-02-4/ 27.02.2020 г.

 

ДО

ИНДИВИДУАЛНИТЕ И КОЛЕКТИВНИ
ЧЛЕНОВЕ НА БСК

 

 

 

 Относно: Препоръки към икономическите оператори за превенция в случай на кризисно събитие, свързано с коронавирус COVID-19

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Въз връзка с негативното развитие на ситуацията с разпространение на коронавирус COVID-19 и постъпили от Ваша страна запитвания за препоръки към икономическите оператори в случай на криза, ръководството на БСК предлага на вниманието Ви някои мерки, които биха били полезни при организация и планиране на дейността Ви в средносрочен план:

Препоръки към регионалните организации, членове на БСК:

1. Иницииране на работна среща с представители на Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Службите по трудова медицина (СТМ) и Областните дирекции на МВР, за набелязване на мерки по оценка на риска и антикризисни мерки в случай на разпространение на коронавируса на територията на съответния регион, в т.ч.:

1.1. определяне на лица и координати за контакт;

1.2. определяне на обхвата на информацията, която ще е необходимо да бъде обменяна в случай на криза;

1.3. определяне на процедура, в случай на необходимост, от налагане на ограничителни мерки на територията на съответния регион, в т.ч. определяне на минимален брой диагностицирани хора, срокове за ранно известяване, координация и др.;

1.4. процедура и мерки по оценка на риска и превантивни мерки, които трябва да се прилагат от икономическите оператори, в зависимост от организацията на работа и производствените процеси.

2. Регулярно да се предоставя актуална информация на членовете.

Препоръки към икономическите оператори:

1. Поддържане на връзка с регионалните стопански камари/асоциации, с оглед обмен на актуална информация.

2. При необходимост създаване на кризисен щаб към предприятието и разработване на антикризисен план, който да бъде приложен в случай на настъпване на кризисно събитие. В зависимост от конкретната дейност, делови контакти и организация на работните процеси, този план би могъл да включва следните елементи:

2.1. Извършване на оценка на риска, съвместно със СТМ, и необходимите превантивни и антикризисни мерки, свързани със здравето при работа, които следва да се предприемат. Такива мерки биха могли да се прилагат в различни направления. Например:

 • Ограничаване на служебни пътувания на представители на икономически оператори, чиято дейност е свързана или обусловена с внос или износ в райони, които са публично оповестени в бюлетините на здравните власти като рискови, и замяна на комуникацията чрез електронни средства (електронна поща, конферентни разговори по скайп и др. под.), доколкото това е приложимо. Командировките, които се считат за съществени, е желателно да бъдат подложени на задълбочена оценка на риска, която трябва да се извърши съвместно със СТМ преди отпътуване. За командировки с други крайни дестинации трябва да се избягва транзитът в някои от кризисните райони;
 • Съгласуване със СТМ на необходимостта от временна реорганизация на работните процеси, с оглед намаляване струпванията на хора на едно място, завишени хигиенни изисквания;
 • При необходимост, провеждане на извънреден инструктаж по ЗБУТ и прилагане на допълнителни хигиенни изисквания;
 • Инструктиране на персонала, който е пътувал в засегнати райони със или без известен контакт с човек, заразен от COVID-19, вкл. за незабавно свързване с общопрактикуващ лекар и изпълнение на неговите съвети, преди връщане на работното място, информиране на кризисния щаб и потвърждаване на точното място на пътуване, проследяване на състоянието в рамките на 14 дни след завръщането в случай на назначена карантина.
 • Ако естеството на работа позволява, реорганизирайте процеса в посока работа от разстояние (home office).

2.2. Оценка на риска, касаещ деловите (търговските) отношения на фирмата. Например:

 • Оценка на веригата на доставките и рисковете в краткосрочен и средносрочен план за изчерпване на суровини и материали, идентифициране на алтернативни доставчици. Взаимодействие с регионалните и браншови камари за осъществяване на подходящи контакти;
 • В случай на риск от пълно или частично неизпълнение на договорни задължения, възникнали преди разпространението на коронавируса, незабавно информиране на контрагента за наличието на непреодолима сила. При необходимост, фирмите могат да се обръщат към БСК за издаване на сертификат за непреодолима сила;
 • При възлагане или поемане на нови поръчки, свързани с производство или доставка на материали, стоки или услуги в държави, в които действат ограничителни мерки или са определени като рискови, да се съобрази нивото на риск от забава и неизпълнение, тъй като това обстоятелство няма да се третира като непреодолима сила.

Доколкото текущата ситуация може да промени моля, имайте предвид, че настоящите препоръки подлежат на актуализация, за която своевременно ще бъдете информирани.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

ДОБРИ МИТРЕВ

Главен секретар и член на УС на БСК

___________________

Полезни връзки:

___________________

Още по темата:

 

___________________

Важно е да знаете, че:

 1. По лекарската класификация вирусоносителите биват три типа: Възможен, вероятен, потвърден. Ако имате доказано заразен колега, той е потвърден, а членовете на неговото домакинство са вероятни. Всички останали са възможни! 99% се изключва вероятността да сте заразени с вируса, ако контактът с потвърдения случай е бил по-малко от 30 минути, при това под формата на ръкостискане, прегръдка, допир „буза в буза“ или целувка.
 2. Не е необходимо да се тествате, ако нямате симптоми, защото в този случай тестовете дават грешен резултат.
 3. Ако сте вероятен вирусоносител, останете под домашна карантина. Членовете на Вашите домакинства могат да излизат навън, тъй като не са в нито един от трите статуса (възможен, вероятен, потвърден).
 4. Установете телефонен контакт с личния си лекар, който трябва да Ви издаде болничен лист за 14 календарни дни. Помолете го да изпрати болничния лист по електронна поща.
 5. Приемайте витамин C, A, D и Цинк (особено по-възрастните колеги и тези с хронични заболявания).
 6. Ако се появят симптоми, статусът се променя на „вероятен“. Тогава се обадете на личният си лекар отново, а той - на тел. 112, за да Ви насочат къде трябва да си направите кръвен тест. Не предприемайте тестване в избрана от Вас лаборатория, без да сте се свързали с личния си лекар. Неговото обаждане е приоритетно за 112, затова не звънете директно Вие!
 7. Симптомите се проявяват до 5 дни след контакта с болния, а те са:
 • Треска (висока температура),
 • суха кашлица,
 • задух.

Симптомите могат да се проявят до 14 дни след излагане на вируса. Това е най-дългият известен инфекциозен период за коронавирусите, затова и карантината е 14-дневна.

___________________

 ПРОЕКТ

 

 ЗАПОВЕД № …………. / …………… г.

Във връзка с въвеждане на необходимите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и Грип тип „В“, с цел осигуряване на здраве и безопасност при работа, в сградата на ……(име на предприятие)….., … (адрес)…..

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се преустанови до второ нареждане достъпът на външни лица в сградата на …. (предприятие)….;
 2. Да се преустановят/ограничат служебните пътувания в райони, които са публично оповестени в бюлетините на здравните власти като рискови, и да се заменят с комуникация чрез електронни средства (електронна поща, конферентни разговори и др.). За командировки с други крайни дестинации да се избягва транзитът в някои от кризисните райони. Командировките, които се считат за съществени, да бъдат подложени на задълбочена оценка на риска.
 3. Да бъдат осигурени необходимите материали за работниците/служителите за дезинфекция на повърхностите (бюра, маси, машини) и предметите (телефони, клавиатури), които редовно да се дезинфекцират.
 4. Да се осигурят необходимите материали за често измиване на ръцете и да се повиши личната хигиена и самоконтрол.
 5. Редовно да се проветряват общите и индивидуалните помещения.
 6. При здравословно неразположение и симптоми, като суха кашлица и повишена температура над 37.3 градуса, незабавно да се проведе консултация с лекар и да се предприемат необходимите мерки за неразпространяване на заболяването.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работници и служители.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на ……

 

ПОДПИС:

 

Дата: 27.02.2020

Източник: БСК

Прочетено: 14874