16.07.2020

Председателят на БСК Радосвет Радев беше участник в група I „Работодатели“.

В периода 15-16 юли 2020 г. се проведе 553-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет. Председателят на БСК Радосвет Радев беше участник в група I „Работодатели“.

Делегатите дискутираха приоритетите на германското председателство на Съвета на ЕС с участието на Питър Алтмайер (Peter Altmaier), федерален министър на икономиката и енергетиката на Германия. Той определи пандемията от COVID-19 като най-голямото предизвикателство за председателството на Германия и заяви: „Следващите няколко месеца ще бъдат особено важни за европейските икономики за трайното им възстановяване. Това изисква сътрудничество, солидарност и конкурентоспособност на всички държави-членки на ЕС. На това е посветена работата на германското председателство на Съвета на ЕС под мотото „Заедно за възстановяване на Европа“.

Министър Алтмайер също така призова да се вгледаме и възползваме от възможностите, които предлага тази криза. „Трябва да продължим с модернизацията на европейските икономики сега, включително „чиста икономика“, конкурентна индустрия и цифров суверенитет. След кризата нашите предприятия ще се нуждаят от по-отворени пазари и равни условия.“

Обсъдени бяха с Паоло Джентилони (Paolo Gentiloni), член на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, значителни въпроси за икономическото бъдеще на Европейския съюз и по-специално как да се осигури устойчиво, равномерно, приобщаващо и справедливо възстановяване за всички. "Трябва да избягваме големи неравенства и регионални различия в плана за възстановяване на ЕС. Също така трябва да смекчим въздействието на Covid-19 с ликвидност, като в същото време укрепим ЕС“, каза Паоло Джентилони.

В дискусията членовете на Комитета препоръчаха страните-членки да интегрират ролята и вижданията на социалните партньори и организациите на гражданското общество в плановете за възстановяване, които подготвят. Освен това те приветстваха предложението на ЕК за подобряване на взаимодействието между данъчните власти, което ще подпомогне избягването на данъчните измами и ще намали бюрократичните тежести.

Обмениха се мнения относно бъдещето на европейските ценности с участието на Маргаритис Схинас (Margarítis Schinás), заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за утвърждаването на европейския ни начин на живот. Значим акцент в дискусията беше липсата на обща европейска миграционна политика, законодателство и наличието множество единични, несистемни решения.

Приети бяха редица становища на ЕИСК относно бялата книга за изкуствения интелект, изграждане на цифровото бъдеще на Европа, новия план за действие за кръговата икономика, новата промишлена стратегия за Европа, европейския законодателен акт за климата, плана за възстановяване на Европа и МФР* за периода 2021 – 2027 г., нови предложения за създаване на програмата InvestEU и на инструмента за подкрепа на платежоспособността и др.

В становището относно „Бяла книга за изкуствения интелект - — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“, COM(2020) 65 final ЕИСК обръща внимание върху необходимостта да се насърчи и ново поколение системи с изкуствен интелект (ИИ), които се основават на знанията и съжденията и зачитат човешките ценности и принципи. Комитетът е против въвеждането на каквато и да е форма на юридическа правосубектност за ИИ като се обосновава, че „по този начин би било изгубено превантивното коригиращо действие на правото по отношение на отговорността и възниква сериозен морален риск както при разработването, така и при използването на ИИ“. Необходим е непрекъснат, систематичен социално-технически подход, а не само еднократна предварителна оценка на съответствието на високорисков ИИ.

 *МФР – многогодишна финансова рамка

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, който оказва подкрепа на институциите на ЕС (Съвета, Европейската комисия и Европейския парламент) и предоставя предложения за законодателни инициативи. Икономическият и социален комитет се състои от 326 членове от 27-те държави-членки на ЕС, включително 12 членове от България.

 

Дата: 16.07.2020

Източник: БСК

Прочетено: 1352