Дата: 12.08.2020

Източник: БСК

Прочетено: 4629

Българската стопанска камара напомня на членовете си – юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), че в срок до 13 септември 2020 г. следва да изготвят оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), както и да приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на дейността на юридически лица с нестопанска цел. 

Задължението се отнася до ЮЛНЦ, които имат годишен оборот над 20 000 лв. за изтеклата година. Под „годишен оборот“ следва да се разбира общият оборот на ЮЛНЦ, включващ сумата от приходите, посочени в раздел I. Приходи от дейността от Отчета за приходи и разходи от нестопанска дейност (приложение 2 към НСС 9) и общо приходи от оперативната дейност, посочени в отчета за приходи и разходи от стопанска дейност (приложение 2 към НСС 1), в случай че е приложимо. 

Примерни Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма по отношение на дейността на юридически лица с нестопанска цел, както и Методология и критерии за оценка на риска по реда на чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП са публикувани на електронната страница на Държавна агенция „Национална сигурност“ 

Независимо от годишния си оборот, ЮЛНЦ могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). В този случай, сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020 г.

В срока за приемане на Вътрешните правила се определя и лице, отговорно за прилагането на ЗМИП и Правилника по неговото прилагане, за което САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС следва да уведоми в 7-дневен срок. На основание чл. 79 ЗМИП предоставянето на информацията може да се извърши и по електронен път с квалифициран електронен подпис. 

За контакт и допълнителна информация можете да се обръщате на следните електронни адреси на САД „Финансово разузнаване“ на ДАНС: 

  • fid@dans.bg 
  • vaprosiFID@dans.bg - във връзка с въпроси по ЗМИП 
  • vatreshni_pravilaFID@dans.bg - във връзка с Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма