30.09.2020

УС изслуша информация за хода на преговорите по Тристранното споразумение за механизъм за определяне на МРЗ, утвърди предложения за мерки в областта на енергетиката и позиция по промените в данъчното законодателство, прие нови членове на БСК, както и Вътрешни правила на БСК по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Днес, 30 септември 2020 г., се проведе редовно заседание на Управителния съвет на БСК.

Членовете на УС бяха запознати с хода на преговорите по Тристранното споразумение за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. В доклада си пред УС зам.-председателят на БСК Димитър Бранков отбеляза, че в хода на преговорите са отпаднали редица предложения за въвеждане на критерии и формула за определяне на МРЗ. „Очертава се нормативна празнота, доколкото от текста отпаднаха икономичедските и социални критарии и фактори, дефинирани в Конвенция 131 на МОТ, които са задължителни за ратифициралите конвенцията държави“, подчерта Димитър Бранков. Предстои УС на БСК да се произнесе официално по Споразумението след приключване на консултациите и преговорите между заинтересованите страни.

На днешното заседание бяха приети Предложения на УС на БСК за мерки в енергетиката за конкурентоспособна и устойчива българска индустрия. Разходите за електрическа енергия заемат съществен дял в общите производствени разходи, които за енергоинтензивните производства достигат до 30-40%. Това оказва съществено влияние върху конкурентоспособността на производителите. Българската индустрия е поставена пред нови, изключително тежки ангажименти и предизвикателства във връзка с т. нар. Европейски зелен пакт, възстановяването на икономиката от кризата с COVID-19 и приемането на новата национална енергийна стратегия. В тази връзка, УС на БСК обръща внимание на редица проблеми в енергийния сектор, които следва да бъдат разрешени в краткосрочен и средносрочен план, с цел изпълнение на актуализираните европейски политики по промените в климата и осигуряване на енергия на конкурентни и пазарно обосновани цени в дългосрочна перспектива.

УС прие Позиция относно промените в системата на данъците, държавните и местни такси, в която се изтъква, че БСК не подкрепя радикални промени в данъчната система, включително въвеждането на нови данъци, без задълбочена оценка на въздействието и широк обществен и експертен дебат. Членовете на УС обръщат внимание, че в сегашните условия на криза, свързана с COVID-19, нараства потребността от предвидимост на основните параметри на инвестиционната среда и отказ от предложения, блокиращи прозрачността и ефективността при събиране на данъците, контрола и предотвратяване на данъчните укривателства. УС на БСК подчертава, че страната ни е на едно от последните места в ЕС по фискална децентрализация, поради което настоява за промяна на разпределението между приходите на общините и централната власт, радикално преустройство на административно-териториалното деление на страната и намаляване на броя на общините, в съответствие с новите демографски и икономически реалности. УС на БСК призовава политическите сили, социалните партньори и експертната общност за балансираност, отговорност и компетентност при участиe в дебата за промени в данъчната система на Република България.

Членовете на УС подкрепиха предложението на председателя на БСК Радосвет Радев през следващите две години (2021 и 2022 г.) предприятията да бъдат освободени от данък върху печалбата. Припомняме, че приходът от корпоративен данък в последните две години е в размер на 2,3-2,6 млрд. лв. Според председателя на БСК, тези средства могат да бъдат пряко използвани за ефективно и непосредствено подпомагане на българския бизнес. УС на БСК предлага също така физическите лица да бъдат освободени от заплащане на данък върху дивидента, в размер на 5%. Сред предложенията са също и спазването на конституционния принцип при определяне на административните такси спрямо разходите за тях и предвиждане на данъчни преференции за предприятия, които инвестират във високи и иновативни технологии.

Във връзка с изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) спрямо юридическите лица с нестопанска цел с годишен оборот над 20 000 лв., Управителният съвет прие Вътрешни правила на БСК за контрол и предотвратяване изпирането на пари, както и Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. Документите са съобразени с разпоредбите на ЗМИП и с указанията на ДАНС. Правилата съдържат: критерии за разпознаване на съмнителни сделки и клиенти, правила за наблюдение на сложни и необичайно големи сделки и операции, правила за идентифициране на клиенти, ред за съхранение на документацията, мерки, които се предприемат при установяване на съмнителни сделки и клиенти, и вътрешен контрол по спазване на мерките срещу изпирането на пари.

Управителният съвет прие за пълноправни членове на БСК три браншови организации, две висши училища и шест търговски дружества, както следва:

 1. Сдружение „Българско конгресно бюро – БКБ“, с предмет на дейност подпомагане на сътрудничеството и обмена в областта на конгресния туризъм и събитийната индустрия, образованието, търговията и др. отрасли на икономиката. Сдружението е учредено на 12 април 2016 г. В него членуват 39 юридически лица, сред които „НДК – конгресен център София”, „Интер експо и конгресен център“, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, „Гранд хотел София“, „София хотел Балкан“, „Албена тур“, „София ивент център“ и др. представители на големи хотелски вериги, както и компании, развиващи дейност в областта на международния събитиен туризъм. БКБ е член на Международната асоциация за конгреси и конвенции (International Congress and Convention Association – ICCA). Целта на БКБ е развитието и утвърждаването на България като устойчива дестинация за провеждане на значими международни форуми. Затова основна мисия на сдружението е подпомагането на конгресния туризъм в страната чрез популяризиране и предлагане в чужбина и у нас на конгресна и изложбена база, специализирани услуги за провеждане на международни конгресни прояви, търговски изложения и панаири, корпоративни и насърчителни пътувания.
 2. Сдружение за модерна търговия, с предмет на дейност подобряване средата за търговия и бизнес. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо 11 търговски вериги в България, сред които „Билла“, „Доверие-Брико“, „Лидл“, „Кауфланд“, „Промаркет“, „Аванти“, „ДМ“, „Дайхман“, „Хиполенд“ и др. Сдружението е член на EuroCommerce, в която членуват шест милиона търговски компании и национални търговски федерации от 31 страни. Сдружението за модерна търговия има за цел да допринася за подобряване на средата за търговия и бизнес в Република България; да допринася за растежа, модернизацията и развитието на търговския отрасъл от икономиката на Република България; да защитава интересите на своите членове пред административни и съдебни органи, както и структури за доброволно решаване на спорове; да представлява интересите на своите членове пред неправителствени организации от национално, регионално и международно ниво; да стимулира сътрудничеството на своите членове с местни и чуждестранни организации; да насърчава и съдейства за развитието на условия на свободна, добросъвестна и прозрачна конкуренция на пазара. Сдружението редовно изразява своите позиции по отношение на законодателството и работата на държавните институции, отнасящи се до бизнес средата в България.
 3. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) - сдружение на стопански субекти, работещи в областта на производството, търговията и приложението на изолации в строителството, учредено през 2003 г. В асоциацията членуват 39 юридически лица. Сред основните цели на БАИС са: регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството; съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България; сертифициране и класификация на фирмите от бранша; борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики. БАИС работи за изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри, за разширяване на диалога между фирмите от бранша, както и за представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др.
 4. Университет по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив. Университетът има богата 65-годишна история и забележителни традиции. Той е един от най-важните центрове в България в областта на хранителната наука и технологиите, единствен по рода си на Балканския полуостров. Университетът е основан през 1953 г., като Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП). С решение на 39-ото Народно събрание от 23 януари 2003 г. ВИХВП е преименуван в Университет по хранителни технологии. УХТ има 3 факултета: Технологичен факултет, Технически факултет и Стопански факултет. Притежава богата научна библиотека, спортен комплекс и собствени общежития. Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността.
 5. Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ (до 1995 г. - ВИТИЗ), създадена с постановление на МС от 28 януари 1948 г. като Държавната театрална школа при Народния театър в София, която се трансформира в Държавно висше театрално училище. През своята 72-годишна история Академията се доказа като модерна учебна институция. Тя е най-старото и единствено държавно висше училище за театрално и филмово изкуство. За авторитета на Академията говорят и нейните успехи в национален и международен план. Редица преподаватели и студенти получават награди на най-авторитетни международни форуми. На награди и признание се радват и изявени театрални и филмови творци, които са учили в нея. НАТФИЗ има два факултета: „Сценични изкуства“ (с 5 катедри) и „Екранни изкуства“ (с 3 катедри), с широк спектър от специалности и програми, някои от които са уникални за страната и могат да се изучават единствено в Академията. В НАТФИЗ преподават висококвалифицирани специалисти с богат творчески и педагогически опит. Възпитаниците на НАТФИЗ придобиват широки творчески, критически, изпълнителски и постановъчни умения и квалификации. Много от тях изграждат блестящи кариери в България и в чужбина. Мисията на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” е да се развива като водеща съвременна научно-образователна и социално-културна институция, предлагаща широк регистър от специалности и програми с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните и екранни изкуства, на театрознанието и кинознанието; да подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности; да формира знания и умения, които ще осигурят успешната професионална реализация на студентите.
 6. „Мувинг форуърд едюкейшън“ ООД, с предмет на дейност обучения в присъствена и дистанционна форма. „Мувинг форуърд едюкейшън“ предлага онлайн курсове, които целят увеличаването на продуктивността и на шансовете за по-перспективна работа и по-високи доходи. Следвайки принципа „Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново!“, дружеството предлага електронните сесии, полезни съвети и консултации чрез е-платформа. Те са подходящи както за фирмени обучения, така и за самостоятелни занимания. Компанията работи с доказани специалисти, които непрекъснато се усъвършенстват в съответните области, и гарантира кариерно развитие и усвояване на дигитални и лидерски умения.
 7. „Бонев Софт Одитинг“ ООД, с предмет на дейност производство, продажба и внедряване на софтуер за управление на бизнеса. „Бонев Софт Одитинг" ООД разработва, внедрява и поддържа софтуерни решения за управление, базирани на интегрираната система АЖУР® -собствена търговска марка. Компанията притежава сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2015, отразяващ главната ѝ цел - предлагане на продукти и услуги, отговарящи напълно на изискванията на клиентите, законодателството и регулативните органи. Централният офис се намира в София, а мрежата от търговски представителства покрива цялата страна. За повече от 25 години пазарно присъствие дружеството е изградило над 30 фирмени филиала и спечелило близо 8 хиляди лоялни клиенти.
 8. „Топ Левъл Спорт“ ООД, с предмет на дейност оборудване и експлоатация на фитнес зали и спортни центрове, производство и търговия на спортни уреди, фитнес оборудване и тренажори. „Топ Левъл Спорт“ ООД разполага със собствена спортна зала, басейн и СПА зона, фитнес зала и градина за отдих. Дружеството е собственик на SPARK Sport & Social Club – клуб, който е създаден с идеята да бъде зелено място, в близост до Витоша и на крачка от града. Клубът работи целенасочено с деца, възпитавайки у тях не само спортни умения, но и спомага за развитието на умения за общуване, разширява кръгозора им, като ги среща с връстници от други училища, с деца от други националности. Организира периодично открити уроци и състезания по плуване. Всички спортни занимания и СПА процедури са под контрола на висококвалифицирани инструктори и специалисти.
 9. Адвокатско дружество „Бенов, Василев и Нацков“, обединяващо опитни адвокати и техните правни сътрудници, чиято главна цел е да предоставят на своите клиенти бърза, компетентна и адекватна правна консултация и съдействие. Екипът на кантората осигурява инцидентна правна консултация и съвети, а също така и абонаментно правно обслужване на търговски дружества с предмет на дейност в сферата на различни отрасли. Сферите на дейност на адвокатското дружество са: Търговско право, Вещно право, Обезпечения, Право на интелектуалната собственост, Трудово и осигурително право, Административно право, Данъчно право, Международно частно право, Договорни отношения с държавата и общините, Процесуално представителство, Изпълнителен процес (реализиране на вземания, Застрахователно право, Морско право, Енергийно право, Консултация във връзка с общия режим на лекарствените продукти и медицинските изделия, Наследствено и Семейно право.
 10. Адвокатско дружество „Черногорски и Иванова“ - развиваща се адвокатска кантора, покриваща широкия спектър на действащото национално и международно законодателство във всички области на правото. Водещо в работата на кантората е индивидуалността на предлаганите правни услуги и консултации, комбинирането на действащи правни норми и икономически теории и практики за постигане на целите, поставени от клиентите. „Черногорски и Иванова“ предоставят правни услуги – процесуално представителство и консултации, водене на преговори, изготвяне на договори, съдействие и консултации за извънсъдебно уреждане на спорове, водене на изпълнителни производства. Кантората предлага и данъчни консултации за използване и прилагане на материално правните норми на данъчното законодателство за получаване на данъчни облекчения при спазване на законовите разпоредби.
 11. Държавен музикален и балетен център - София, с предмет на дейност – продуциране на оперети, мюзикъли, балет; артистична и творческа дейност, изпълнителско изкуство.Държавен музикален и балетен център – София от 2010 г. обединява Националния музикален театър „Стефан Македонски“ и Балет „Арабеск“. През годините Центърът утвърди значението си в развитието на българската култура и получи статут на национална културна институция.

Националният музикален театър e единственият в България профилиран театър в жанра на оперетата и мюзикъла. В своята над 70-годишна история той e изградил професионално респектиращи традиции в областта на популярното музикално-сценично изкуство. Авторитетът на Музикалния театър е признат и на едни от най-престижните театрални сцени в Европа и Япония, където трупата му изнася над 700 спектакъла. Свидетелство за значимостта на театъра в българската музикална култура са и стотиците записи, репродуцирани спектакли и традиционни участия в програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио. През изминалите 72 години премиерните продукции на Националния музикален театър са близо 400 постановки: премиери на класически оперети, балети и комични опери; съвременни оперети, балети и музикални комедии; премиери на български жанрови творби; премиери на световни мюзикъли, посетени от над 15 млн. зрители. А най-успешните заглавия от неговия репертоар гостуват или се пренасят на всички оперни и открити музикални сцени в страната. Заради изключителния си принос в развитието на българската култура в юбилейната си година Националният музикален театър е носител на най-престижните отличия в областта на културата у нас.

Балет „Арабеск“ има повече от 50-годишна история и е първата балетна трупа за съвременен танц. От 2012 г. е единствената балетна трупа в страната, извън оперните състави, която е с национален статут. Дълго време „Арабеск“ няма собствена сцена. Играе в Операта, Музикалния театър, театър „София“, „Сфумато“. Въпреки това успява да „култивира“ публика за авангарден балет у нас и до днес продължава да привлича зрителите със своя модерен репертоар.

 вж. СНИМКИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Дата: 30.09.2020

Източник: БСК

Прочетено: 2223