28.05.2021

Представители на МОСВ и БСК обсъдиха въпроси, които могат да бъдат решени
в рамките на правомощията на служебното правителство

На среща между представители на МОСВ и БСК бяха въпроси, които могат да бъдат решени в рамките на правомощията на служебното правителство и да имат значим ефект върху дейността на бизнеса. Срещата се проведе в МОСВ по искане на БСК, като в нея участваха, от страна на МОСВ - зам.-министър Ренета Колева, изпълнителният директор на ИАОС Росица Карамфилова и Йоана Христова – съветник, а от страна на БСК – зам.-председателят на камарата Мария Минчева, Илияна Павлова – директор на Център „Чиста индустрия“, и Владимир Димитров – експерт в Център „Чиста индустрия“.

Участниците в разговора потвърдиха намерението си за бъдещо сътрудничество и за намаляване на административната тежест, подобряване на условията за бизнес и въвеждане на принципите на кръговата икономика.

По време на срещата бяха обсъдени четири основни теми, както следва:

1. Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Воденето на отчетност и предоставяне на информация чрез НИСО от задължените лица трябваше да стартира от началото на 2021 г., но предвид проблемите при експлоатацията на системата, стартирането на системата бе отложено за 01 юли 2021 г. Представителите на БСК информираха за постъпили редица сигнали от индустрията за проблеми в почти всички модули на системата, с които са задължени да работят. В тази връзка, БСК предложи допълнително отлагане на стартиране на системата до 01.01.2022 г., както и провеждане на обучения на заинтересованите страни за работата със системата. От МОСВ информираха за планирани неприсъствени обучения за потребителите на НИСО. БСК пое ангажимент да събере въпроси и предложения на засегнати оператори, за да могат обучаващите да подготвят отговори и възможности за конкретни промени в системата.

2. Промяна на Наредба №1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредба 1).

Съгласно наредбата, лицата, осъществяващи трансграничен превоз на отпадъци, трябва да изпращат в деня на натоварване до контролните органи по електронна поща попълнено приложение VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на отпадъци. В редица случаи обаче, това е обективно невъзможно. Ето защо, по предложение на БСК беше изготвен и публикуван за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба 1, но към настоящия момент срокът на промените вече е изтекъл. Ето защо, БСК настоява за довършване на процедурата и внасяне на проекта за изменение на Наредба № 1 за разглеждане и приемане от Министерския съвет. По повод някои публични изявления, БСК обърна внимание че въвеждането на забрана за внос на отпадъци следва да бъде внимателно обмислена, в светлината на промените, приети на общественото обсъждане, тъй като доста бизнеси внасят неопасни отпадъци, за да произвеждат – металургия, химическа индустрия, хартиена индустрия, текстил, стъкларска индустрия и др. От страна на МОСВ бе поет ангажимент за предоставяне на отговор по поставения въпрос в разумни срокове.

3. Транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

С директивата се въвеждат изисквания към пластмасови продукти за еднократна употреба, в т.ч.: чаши за напитки, съдове за храна, клечки за уши, прибори за хранене, мокри кърпички, тютюневи изделия с филтри и филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия и др. България трябва да предприеме съответните действия за транспониране на директивата, не по-късно от 3 юли 2021 г. Предвид важността предвидените с директивата изисквания, участниците в разговора се договориха за провеждане на работна среща между представители на МОСВ и заинтересовани браншове и предприятия с цел запознаване с предвидените нормативни промени. Разбирането на двете страни е, че Директивата следва да бъде въведена с отчитане на вижданията на бизнеса, така че да бъдат спазени ограниченията за разпространението на пластмасовите изделия за еднократна употреба.

4. Процедурата за нотификация за износ на неопасен отпадък – метален скрап за Република Северна Македония (РСМ).

Представителите на БСК информираха за постъпили сигнали, че съгласно новите правила на МОСВ процедурата за нотификация за износ на неопасен отпадък отнема най-малко 5 месеца и към настоящия момент не е издадена нито една нотификация за износ за РСМ. Успоредно с това, срокът на валидност на тези нотификации е една година и той тече от датата на подаването на искане в МОСВ, т. е. на бизнеса, минал по административната процедура, остава половината от времето, през което може да бъде използвана нотификацията.

Екипът на МОСВ пое ангажимент за проучване на възможността за отпадане на нотификацията за износ на неопасни отпадъци за РСМ. Наред с това, след представяне на регистрационните номера на преписките, ще бъде направена проверка за причините за забавянето и при възможност ще се ускори приключването им.

 

Дата: 28.05.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1009