18.10.2021

Със сигурност всички ще се съгласим, че цифровата грамотност носи безброй ползи както в личния, така и в професионалния ни живот. За съжаление, необучените хора в областта на цифровите технологии, най-често от по-възрастното поколение (50+), трудно се справят с новите технологии и поради това често остават в неравностойно положение спрямо възможностите на цифровия свят. 

Специален проект, съфинансиран от фондовете на ЕС по транснационалната програма "Дунав", обединява партньори от 8 държави в областта на цифровите компетентности на хората над 50 години. Проектът eDigiStars "Изграждане на цифров предприемачески капацитет на възрастните хора чрез иновативна система за обучение" има за цел да разработи устойчиви екосистеми, които успешно превръщат възрастните работници в самостоятелни цифрови предприемачи, като помагат на хората да придобият желаните умения и на компаниите да останат конкурентоспособни.

Проектът обхваща 19 партньори в 8 дунавски държави - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Унгария, Румъния, Словения и Украйна. Важна част от проекта е разработването на три инструмента, които ще играят ключова роля в процеса.

eDigiStars се основава на истинско професионално сътрудничество: организациите за професионално обучение и обучение на възрастни, бюрата по труда, неправителствените организации, местните власти, търговските камари, организациите за промишлено и икономическо развитие и целевите групи в неравностойно положение работят заедно, за да гарантират успех.

Трите инструмента са: POWERYOU ще даде възможност на работната сила над 50-годишна възраст за самостоятелна цифрова заетост, CAMPUS ще адаптира съответните курсове към специфичните им нужди, а LABEL ще сертифицира тези, които демонстрират достатъчно цифрови умения. 

По време на специални срещи и семинари, които се проведоха във виртуална среда, поради кризата с коронавируса, партньорите по проекта обсъдиха създаването на инструментите, като използваха различни методи за интерактивна групова работа. Участниците бяха разделени в отделни дискусионни стаи в интернет базираната платформа MIRO. 

LABEL показва как да се изгради доверие и да се докаже компетентността на възрастните хора пред работодателите.

Описанието на инструмента включва етапите на създаването му, устойчивостта във времето, критериите за качество, както и финансовата му устойчивост, популяризиране и реклама. За тази цел е необходимо да се проучат възможностите за финансиране на съответната територия, да се осъществи връзка със заинтересованите страни и целенасочено популяризиране на eDigiStars.

От съществено значение за качественото обучение и сертифициране е тясното сътрудничество с бизнеса и информирането за неговите изисквания, както и редовният диалог между партньорите и заинтересованите страни - компании, фирми, политици, доставчици на обучение, бюра по труда и други.

Процесът и прилагането на акредитация за независим и признат сертификат не са осъществими в рамките на проекта. Затова трябва да работим в тясно сътрудничество с висококачествен образователен партньор, който е признат на пазара на всяка държава.

Инструментът LABEL е насочен към участници, които работят интензивно с индустрията или я представляват, напр. търговски камари, асоциации и други институции в подкрепа на бизнеса. С помощта на този инструмент ще бъдат постигнати две цели: първо, на участниците в eDigiStars ще бъдат издадени широко признати сертификати. На второ място, ще бъде изградено доверие във вече преквалифицираната целева група 50+ (общо 120 души) като ценни участници в дигитализираната работна среда.

Пилотните програми на трите инструмента eDigiStars ще разпространяват информация за тях, ще демонстрират на място сред различните бюра по труда и други участници в процеса как работят, ще проучат как да информират и мотивират безработните над 50 години да участват в обучение по цифрово предприемачество.

Те имат за цел също така да информират, че хората над 50-годишна възраст, сертифицирани от eDigiStars с инструмента LABEL, са привлекателни за работа в индустрията.

Разработката на инструмента съдържа и практически съвети - да се анализират обявите за работа в цифровата сфера, да се разбере настоящата пазарна ситуация и конкретните нужди на фирмите във вашия район, да се направи пряка връзка между фирмите и обучаващите организации, за да се преодолеят разликите в уменията между предприятията и обучаваните, да се търсят големи, иновативни компании, в които има критична оценка на обучението, ориентирано към търсенето.

Работата с малки и средни предприятия също предлага различни предимства: въз основа на специфичните си бизнес нужди, много от тях не са удовлетворени от предлаганите на пазара обучения и търсят специализирани обучения. В този случай, системата eDigiStars може да бъде особено полезна за тях.

Екипът на проекта е убеден в това: Да подкрепим хората над 50 години да останат активни и да гарантираме, че обществото в Дунавския макрорегион ще се възползва от техните силни страни и таланти.

Дата: 18.10.2021

Източник: БСК

Прочетено: 1240