Бюджет: 107 633 Евро

Период на изпълнение: 1.07.2020 – 31.12.2022

Финансираща институция/програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

Цели:

Основната цел на проекта е да се развият устойчиви екосистеми, които успешно да превръщат по-възрастните работници в самонаети предприемачи, които предлагат дигитални услуги. Това ще се осъществи чрез разработване на иновативна трансрегионална система eDigiStars, пилотно тестване на системата и осигуряване на устойчивост на резултатите. Системата се състои от 3 модула:

 • Модул PowerUp – ще мотивира възрастните хора да продобиват дигитални компетенции с цел реалазиацията им като наети /самонаети лица, предлагащи ИКТ услуги;
 • Модул Campus – модулът ще насочва доставчиците на курсове за обучение как ефективно да адаптират своите курсове към нуждите на целевата група на проекта – хората над 50 г.;
 • Модул Label – този инструмент е насочен към различните участници в пазара на труда – бюра по труда, сдружения на работодателите, като гарантира качество на работната сила чрез удостоверяване на придобитите знания и умения и създаване на доверие в работодателите

Целеви групи:

 • Хората над 50 г., мигранти, уязвими групи;
 • Бизнесът

Партньори:

 • Унгария – INNOSKART (водещ партньор) и CTRIA
 • Словения - PRIZMA и община Марибор
 • България - Сдружение Бизнес агенция, Българска стопанска камара и Агенция по заетостта
 • Австрия – BIZUP
 • Чешка република - Център за иновации DEX и община Прага
 • Босна и Херцеговина - RARS
 • Украйна - Технически университет IFNTUOG
 • Румъния - ACTA и ROMARKETING
Теодора Борисова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 68, +3592 932 09 67
Прочетено:288