17.01.2023

Агенция по вписванията продължава дейността по разглеждане на заявления за пререгистрация на ЮЛНЦ, подадени след 01.01.2023 г.

Това става ясно от официално съобщение, публикувано на 29.12.2022 г. на интернет страницата на Агенцията.

В него се посочва, че Aгенцията ще спазва процедурата за пререгистрация, уредена в §25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, и при подадено след 01.01.2023 г. заявление за пререгистрация на ЮЛНЦ ще отправя искане до съответния окръжен съд за издаване на удостоверение за актуално състояние с цел пререгистрация.

В случай, че на основание §25, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ такова не бъде издадено от съответния окръжен съд, Агенцията по вписванията ще оставя без разглеждане заявлението за пререгистрация на юридическото лице с нестопанска цел.

Дата: 17.01.2023

Източник: БСК

Прочетено: 1203