Правният отдел на БСК поддържа високо ниво на правна помощ, както за самата камара, така и за нейните членове и партньори. Правният отдел подготвя становища по нормативни актове, които засягат пряко интересите на работодателите.

Услуги:

  • Консултации по текущи правни проблеми на фирмата;
  • Изготвяне на документи за регистрация на търговски дружества и вписване на промени/обявяване на актове в Търговския регистър;
  • Правна помощ при осъществяване на инвестиция в България;
  • Изготвяне на правен анализ на фирма;
  • Трудовоправни консултации;
  • Изготвяне на договори по Закона за задълженията и договорите и Търговския закон;
  • Консултации и подготовка на документи при учредяване на сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ.
  • Издаване на сертификати за форсмажор: Документът има международна валидност и предоставя защита на предприятието, понесло щети, причинени от действието на непреодолима сила, в съответствие със записана в търговските договори клауза за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнение на търговска сделка, поради форсмажорни обстоятелства.

Типове правно обслужване:  

  • абонамент;
  • обслужване при необходимост при цени по договаряне.

Наталия Събева

Главен директор

Теодора Икономова

Юридически съветник