30.10.2023

Българска стопанска камара търси експерт Програми и проекти

 • Длъжност: Експерт, програми и проекти с НКПД 24226004

(Позиция – Координатор на проекти)

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания:

 • Висше образование: образователно - квалификационна степен „бакалавър“;
 • Опит в изпълнение/управление на проекти: минимум 2 /две/ години опит в управлението и/или изпълнението на проекти с европейско финансиране;
 • Владеене на английски език (минимум ниво B2);

2. Необходими компетентности:

 • Компютърни умения - работа с Word, Excel, работа в облачна среда;
 • Аналитични умения;
 • Работа в екип;
 • Социална и комуникативна компетентност;
 • Планиране, организация и контрол на работата.

За предимство ще се счита:

 • Опит в работа по проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;
 • Опит в работа с модулите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България ИСУН 2020;

3. Основни задължения:

 • Подпомага ръководителя на Центъра за управление на проекти в координирането на екипите, които изпълняват дейности по даден проект;
 • Отговаря за подготовката на техническите и финансови отчети по проектите;
 • Отговаря за архивирането на проектната документация;
 • Участва в извършване на административно-технически дейности – провеждане на кореспонденция, организиране и провеждане на работни срещи и др.;
 • Изпълнява други задачи, възложени му от Ръководителя Центъра за управление на проекти във връзка с управлението/изпълнението на проектните дейности и в рамките на своята компетентност.

4. Ще получите:

 • Възможност за устойчива работа и кариера в национална и международно призната организация;
 • Полезни и конструктивни контакти с държавни институции, работодатели, образователни институции и други партньорски организации;
 • Съвременни условия на труд в среда, която насърчава и създава възможности за по-нататъшно обучение и надграждане на уменията.
 • Работа по новаторски проекти с национално значение в областта на управлението на човешките ресурси и пазара на труда.

5. Допълнителна информация:

 • С одобрения кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор (със срок на изпитване 6 месеца), пълен работен ден с възможност за съчетаване на присъствена с дистанционна работа.
 • Брутно възнаграждение 2 000 – 3 000 лева (в зависимост от опита и квалификацията)
 • Място на работа: сградата на БСК, гр. София, ул. Чаталджа 76

6. Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография (Europass формат), с включени контактни данни: телефон, имейл, адрес за кореспонденция;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен,
 • копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (в т.ч. длъжностна характеристика, граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция);
 • Необходимите документи се подават по имейл на следния адрес: s.doncheva@bia-bg.com

Краен срок за подаване на документи – 25.11.2023 г. до 17.30 часа.

Дата: 30.10.2023

Прочетено: 679