Центърът за управление на проекти е създаден с цел подобряване на координацията и взаимодействието между екипите в БСК, които работят по проекти, повишаване на ефективността при участието на БСК в процеса на програмиране и изпълнение на оперативните програми, финансирани от ЕС, и изграждане на мрежа от експерти в регионалните и браншови структури на БСК.

Центърът:

  • Идентифицира възможностите за проектно финансиране от национални, европейски, частни и други източници;
  • Подготвя и управлява проекти с външно финансиране;
  • Организира участието в търгове за обществени поръчки на национално и европейско ниво;
  • Извършва консултантска дейност по подготовка и управление на проекти;
  • Създава и поддържа база данни с информация за проектите, по които се работи в БСК, и организира екипни срещи;
  • Създава и въвежда механизми за съгласуване и обсъждане на проектните идеи;
  • Координира участието на БСК в комитетите за наблюдение по оперативните програми, финансирани от ЕС, и работните групи по подготовката на новите ОП за следващия програмен период.

Светлана Дончева

Ръководител

Людмила Мецова

Директор международни проекти

Мартин Стоянов

Главен експерт, международни проекти

Биляна Бонева

Координатор