21.12.2023

БСК е одобрен Доставчик на обучение

От днес Агенция по заетостта стартира прием на заявления за обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обучението ще бъде финансирано по Националния план за възстановяване и устойчивост[1].

В него могат да се включат безработни и заети лица.

Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.

Обучението ще се извършва по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика. Продължителността му ще бъде не по-малко от 55 учебни часа за базово равнище (ниво 1 и 2 съгласно DigComp[2])  и не по-малко от 45 учебни часа за средно равнище (ниво 3 и 4 съгласно DigComp). Един обучаващ се има право да получи един ваучер за обучение за придобиване на базово и един ваучер за средно ниво на цифрова компетентност, като придобиването на средно равнище на дигитални умения ще става след придобито базово равнище.

Всяко безработно или заето лице, което желае да кандидатства за получаване на ваучер за обучение по КК 4 „Цифрова компетентност“, следва да попълни електронно заявление, което може да бъде достъпено оттук.

В заявлението за участие лицето следва да попълни всички задължителни полета, да избере предпочитаното от него обучение, предпочитания доставчик на обучение, форма на обучение, място и адрес на провеждане на обучението.

След подаване на заявлението, на посочения в него имейл адрес, кандидатстващият ще получи информация за номера, под който е регистриран в системата на Агенция по заетостта. При одобрение на кандидатурата ще бъде издаден електронен ваучер за заявеното обучение, а при неодобрение – лицето ще получи отговор с мотивите.

***

Българската стопанска камара (БСК) е одобрен Доставчик на обучение. БСК искрено се надява да се доверите на нашия 25-годишен опит в областта на предоставяне на обучения по информационните технологии, като предвиждаме механизми за мотивация и стимулиране на работодатели/организации при координиране на групи от служители, които да обучим в рамките на програмата. За целта ще сключим споразумения за сътрудничество. 

Основната форма на обучение, която БСК предлага, е дистанционна. Т.е., когато избирате формата на обучение, трябва да посочите „дистанционна“. В случай че компания желае да организира група от 20 нейни служители, които да се обучават присъствено, това трябва да се уточни предварително с нас – още преди подаване на заявлението за получаване на ваучер. 

За периода на програмата – до 2026 г. можете да кандидатствате за 4 ваучера за дигитална компетентност – за (1)базово, (2)средно, (3)напреднало и (4)високоспециализирано нива, като в момента ваучерите, с които стартира програмата от 21 декември 2023 г., са за базово и средно нива. В БСК ще стартираме с обучения за базово ниво, което препоръчваме и на нашите потенциални обучаеми. След обстоен преглед на програмите, които са подготвени предварително и по които ще водят обучения всички доставчици на обучения по ДК, сме на мнение, че по-голямата част от ползващите различни ИТ програми, е добре да започнат от базовото ниво, което не е нулево ниво и предоставя широк спектър от знания по отношение на оценяване и управление на данни, информация и дигитално съдържание, разработването и интегрирането му, авторското право, безопасността и защитата на устройствата, допълнени с обучение за публични дигитални услуги. Обучението ще запълни празноти в знанията им и ще гарантира успешното полагане на изпита за сертификат.

Не препоръчваме на желаещите да преминат директно на обучение по програмата за средно ниво именно по съображенията, изложени по-горе. Освен това, за включване в обучение за средно ниво на дигитална компетентност се изисква предварително успешно полагане на изпит за базово ниво, който се държи при доставчика на обучение. 

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с Теодора Борисова – директор на Центъра за обучение по ИКТ при БСК, email: t.borissova@bia-bg.com, Телефон: +3592 932 09 68, +3592 932 09 67.

***

[1] Обучението ще бъде финансирано по „Компонент 2: „Обучения за DI-GI умения и компетенции“, изпълняван в рамките на инвестиция ПЗ - „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ на Националния план за възстановяване и устойчивост

[2] tps://epale.ec.europa.eu/bg/resource-centre/content/ramka-za-digitalni-kompetentnosti

Дата: 21.12.2023

Източник: БСК

Прочетено: 1950