12.02.2024

  • Застаряването на работната сила
  • Стресът на работното място и т.нар. бърнаут
  • Ефектите от дигиталната трансформация и съпътстващия проблем за киберсигурността
  • Експертният капацитет на браншовите и регионалните работодателски организации

Това са част от акцентите, включени в най-новия проект на БСК

_______________________________

Българската стопанска камара (БСК) стартира изпълнението на 4-годишен проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., финансиран от Европейския социален фонд плюс. Партньори на БСК при изпълнението на проекта са Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Проектът „Заедно за устойчива заетост“ е на обща стойност 7 666 139,96 лв. и е насочен към създаването на благоприятна среда и инструменти за приспособяване на политиките по управление на човешките ресурси и на индустриалните отношения към промените на пазара на труда, произтичащи от дигитализацията, прехода към климатична неутралност и влошената демографска ситуация в България.

В рамките на проекта ще бъдат осъществени 91 проучвания, 5 анализа и 25 доклада. Част от проучванията ще изследват добрите международни практики и корпоративен опит в областта на: управлението на промяната, таланта, организационната култура и работодателската марка, в контекста на възрастовото многообразие на работната сила; управлението на стреса и професионалното изчерпване (бърнаут); създаването, развитието и използването на аналитични данни за потребностите от нови умения; оценка на потребностите по отношение на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии.

Ще бъдат разработени и внедрени 9 модела и 7 електронни инструмента в областта на управлението и обучението на човешките ресурси. Също така, ще бъдат изготвени четири наръчника и 79 учебни и сертификационни програми.

360 заети лица, както и мениджърски екипи от различни браншове и региони, ще преминат серия от обучения, вкл. академия за меки умения и 17 типа обучения за развитие на практически умения по внедряване на иновативните модели и наръчници в дейността на предприятията.

Планирани са и редица други дейности, насочени към адаптиране на МСП към промените на  пазара на труда, вследствие на завишените изисквания в областта на информационната и мрежова сигурност, вкл. разработване на наръчник, провеждане на консултации, обучения и др.

Специален фокус в рамките на проекта ще бъде поставен върху три изключително важни проблема на пазара на труда – управлението на възрастовото многообразие и поколенческите различия в предприятията, стреса на работното място и т.нар. бърнаут (професионалното прегряване), както и адаптацията на предприятията и заетите лица към промените, свързани с дигиталния преход в развитието на човешките ресурси и пазара на труда. Голяма част от анализите, проучванията, обученията и консултациите са насочени именно към тези три теми.

Сред ключовите задачи на проекта е и повишаването на капацитета и експертизата на регионалните и браншови организации, които са част от мрежата на БСК, с оглед включването им във всички етапи на цикъла на Европейския семестър и развитието на нови индустриални отношения в контекста на Индустрия 4.0. В тази връзка ще бъдат сформирани 20 дискусионни форума (разпределени по политики), свързани с индустриалната и социалната политика, зеления и дигиталния преход и устойчивото развитие. Браншовите и регионалните организации ще бъдат подпомогнати да развият собствени комуникационни канали, както и умения за публично говорене, участия в обществени форуми, медии и др. Предвижда се изработването на 10 комуникационни планове на организации от мрежата на БСК, изграждане и поддържане на 10 страници във Facebook, организирането на 10 пресконференции и 240 медийни участия, разпространението на 240 прессъобщения и 48 бюлетина „Социален диалог“, както и разработването на 20 вида дипляни по различни теми.

За първи път в България ще бъде изградена и внедрена Електронна система (специализирана онлайн платформа) за проучване, трансфер и използване на аналитични данни за потребностите от нови умения на работната сила, обхващаща бази от данни за 5 икономически сектора (бранша) и 5 региона.

На база проведените анализи, проучвания и дискусии, ще бъдат изготвени 5 плана за действие и най-малко 20 позиции с препоръки и предложения за подобряване на публичните политики по ключовите за проекта теми. Предвижда се и подготовката на становища по нови законодателни актове на ЕС, национални реформи и политики.

Проектът стартира официално на 15 януари т.г. и ще продължи до 31 декември 2027 г., като се очаква да определя фокуса на ангажиментите и поведението на БСК в този период, а именно – с акцент върху дигиталната трансформация, демографските отражения върху пазара на труда, стреса на работното място, уменията на бъдещето и др. обществено значими проблеми не само за България, но и за света.

 

Дата: 12.02.2024

Източник: БСК

Прочетено: 684