27.03.2024

Икономическият и социален съвет на Република България прие резолюция на тема „ Национален план за справедлив преход- ключов инструмент за осъществяване на прехода по отношение на климата икономика“. На пленарната си сесия в понеделник, ИСС прие документа, който беше гласуван с мнозинство и беше разработен по собствена инициатива.

В него се посочва, че  високата скорост с която се развиват законодателните инициативи на Европейската зелената сделка налага да се извърши задълбочена оценка на социално-икономическото и екологичното въздействие на прехода, като за това е необходимо планиране с краткосрочна, средносрочна и дългосрочна визия за развитие на икономическите сектори и региони, които ще бъдат повлияни от нисковъглеродното развитие на икономиката.

ИСС отбелязва с тревога, че държавните институции в страната нямат готовност да посрещнат предизвикателствата на зеления преход при интензивно развиващите се процеси на затихване на въгледобива и производството на електроенергия от въглища.

ИСС е твърдо убеден, че НПСП трябва да се изготви в рамките на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка, чрез създаване на специална Комисия за справедлив преход с участието на ангажираните министерства, социалните партньори и неправителствения сектор.

За да бъде прехода справедлив и там, където програмите няма да постигнат очаквания ефект за запазване на работните места, ИСС счита, че изготвянето на НПСП трябва да бъде съпроводено с приемане на национална програма за компенсиране на работещите и служителите, засегнати от закриването на ТЕЦ и мини и останали без алтернативна заетост работници.

На пленарната си сесия Съветът прие и два акта: „Анализ на взаимодействието между организации на гражданското общество и национални и местни институции в отговор и по време на кризи“ и „Анализ на Директива (ЕС) 2023/970/ от 10 май 2023 година за укрепване прилагането на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за прилагане.“

Пълните текстове на документите може да откриете на сайта на ИСС - https://esc.bg/

Дата: 27.03.2024

Източник: ИСС

Прочетено: 247