Дата: 07.12.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2185

Само 6 от 10 работници са осигурени върху реалните заплати, които получават. Оценката на недекларирания доход по анкетни данни показва, че около 35% от работещите по трудов договор получават по-високи от декларираните доходи и той представлява между 40-50% повече от официалната работна заплата за страната – за 2005 г. в размер на 310 лв. Делът на работещите, които изобщо не са осигурявани социално и здравно, също е твърде висок – трима от всеки 10.

Това се казва в становище на Икономическия и социален съвет на тема „Неформалната икономика и мерки за ограничаването й”, което беше представено днес, 7 декември 2006 г., на специална пресконференция. В пресконференцията участваха доц. Лалко Дулевски, председател на ИСС, г-н Владимир Бояджиев, член на Комисията по икономическа политика на ИСС, разработила проекта на становище, и г-н Дикран Тебеян, члeн на Съвета от групата на работодателите.

Становището на ИСС за неформалната икономика е разработено по собствена инициатива. Проектът на становище бе приет от членовете на Съвета на пленарна сесия миналата седмица.

Най-висок относителен дял на работещите без трудови договори има в строителството (29,7%) и в услугите (26,7%), докато в промишлеността той е 16,7% по данни от 2004 г.

Едни от най-важните фактори за поява на неформална икономика са данъчната и социално-осигурителната тежест. В същото време редица изследвания показват, че предприемачите преминават в сенчестата икономика, не толкова за да избегнат данъците, а за да се отърват от бюрокрацията и корупцията. Това са основните изводи в становището на Икономическия и социален съвет.

Тревожен остава според ИСС процентът на нерегистрираните заети в селското стопанство – близо 75% през 2002 г. и 55% през 2005 г. В становището си ИСС посочва, че основното предизвикателство за рязкото намаляване на този относителен дял е необходимостта от включването на селските стопани и техните земи в регистри, позволяващи им да получават европейските специализирани фондове за селското стопанство.

Икономическият и социален съвет предлага редица конкретни мерки за ограничаване на неформалната икономика. Част от мерките са свързани със създаването на програма за борба с неформалната икономика и осигуряване на по-добра координация между органите за противодействие на нелоялната конкуренция. Прозрачност на публичните финанси, на данъчната системна и разходната политика на държавата, както и намаляване размера на данъците и опростяване на данъчната система (вкл. и регистрация по ДДС на всички стопански субекти) препоръчва ИСС в становището си.

Други мерки за ограничаване на неформалната икономика, записани в становището на ИСС, са да се отменят или облекчат някои от регулативните режими, както и да се преразглда размерът на събираните такси. ИСС препоръчва още реформи в социално-осигурителната система, последователна финансова децентрализация, прилагане на строги законови санкции при умишлено неизплащане на трудови възнаграждения. Повишена ефективност на администрацията и борба с корупцията, обществен контрол върху работата на администрацията, въвеждане на инструменти на пряката демокрация за решаване на значими национални и местни проблеми, са също част от конкретните предложения на ИСС за ограничаване на неформалната икономика.