Представяне

Основано през 1991 г., Международно висше бизнес училище е независимо, политически необвързано, частно висше училище.

Обучението на студентите в МВБУ се осъществява в степените „БАКАЛАВЪР”,„МАГИСТЪР” и „ДОКТОР” в професионалните направления:

  • Администрация и управление
  • Икономика
  • Туризъм

 

Образователна и научна степен „ДОКТОР” е в област „Социални, стопански и правни науки” по направление „Икономика и управление по отрасли“ (индустрия, туризъм).

МВБУ е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.

От 2004 г. в Международно висше бизнес училище е в действие Система за управление на качеството, която съответства на съвременните изисквания на стандарта EN ISO 9001:2008.

Европейската система за трансфер на кредити (ЕCTS) е въведена и се прилага за постигане целите на Европейското пространство за висше образование - високо качество и прозрачност на образователния процес и повече възможности за студентска мобилност.

Международно висше бизнес училище притежава почетен знак DSLabel от Изпълнителната  агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Европейската комисия – докалзателство за качеството на предлаганото образование.

При завършване на обучението си,  студентите  получават и Европейско приложение към дипломата с описание на нивото, съдържанието и статута на обучението, което са преминали.

Международно висше бизнес училище осъществява ефективно сътрудничество с национални и чуждестранни партньори като Мрежа на международните бизнес училища (NIBS), Асоциация на университетите в областта на дистанционното обучение (GUIDE) и  Европейската мрежа в областта на дистанционното обучнеие (EDEN).

Нашата мисия

Международно висше бизнес училище работи с мисията да променя живота, икономиката и обществото чрез бизнес образование и културни изследвания. Ние следваме три еднакво важни и интегрирани елемента – обучение и преподаване, изследване, ангажираност към обществото.

Обучение и преподаване. Стремим се да осигурим мотивация за учене през целия живот на всички наши студенти и възпитаници, за да могат те да разгърнат ефективно и отговорно лидерския си потенциал в различните бизнес организации и общности.

Научни изследвания. Ангажираме се да осъществим значими проучвания и изследвания, за да отговорим на основните актуални проблеми и въпроси пред бизнеса, управлението и практиката – както на национално, така и на международно ниво.

Ангажимент към обществото. Стараем се да допринесем чрез трансфер на знания, придобити компетенции, иновации и човешки потенциал за успешното икономическо развитие и устойчивата глобална интеграция на страната.

Изпълняваме нашата мисия като отговорно изграждаме и поддържаме общност от отлични студенти, преподаватели и персонал, които работят в подкрепяща и мотивираща екипна среда. 

Нашата визия

В нашата визия държим на пет незаменими ценности, които ни правят отговорни, ангажирани, иновативни и динамични винаги.

Хората. Нашият академичен и административен персонал с отговорност и ангажираност предоставя цялостно, отзивчиво и поддържащо обслужване на студентите.

Актуалност. Стремим се да бъдем адекватни на динамично изменящата се регионална, национална и международна икономическа среда чрез съвременни методи и технологии на преподаване и значимост на научните изследвания.

Иновации. Работим за това да бъдем най-иновативното, съвременно и значимо международно бизнес училище в България и Източна Европа.

Качество. Последователни сме в търсенето на съвършенство във всички области. Динамично взаимодействаме с бизнеса, за да определим конкретните компетенции, залегнали в основата на предлаганото обучение.

Общество. Стараем се да бъдем социално отговорно учебно заведение с напредничаво мислене и ангажимент на равнопоставеност. 

Международно висше бизнес училище работи, следвайки ясна стратегия за развитие до 2020 г., базирана на нашата мисия и силата ни в спецификата на бизнес ориентираните специалности.

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+
Лена Гайдарска
Президент
+359 884 777 447, +359 723 688 15