Представяне

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" съществува като самостоятелна образователна институция от 1953 г. За тези години той се утвърждава като учебен и научен център, където се подготвят инженери по геоложки, минни и електромеханични специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се осъществяват всички форми за следдипломна квалификация. Доброто съчетание на една обща инженерна подготовка с по-тясно профилирани знания и умения дава широки възможности за реализация на завършилите университета в страната и в чужбина. От създаването на университета досега са подготвени над 22 000 инженери, реализиращи се в областта на геологията, минното дело, в енергийно-суровинния отрасъл, гражданското и промишлено строителство, опазването на околната среда и др., сред които граждани на близо 40 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка.

Обучението

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски" е защитил правото си да обучава по всички образователни степени. По продължителност и обхват те съответстват на степените давани в университетите на САЩ и Европа.

Във Филиал - гр. Кърджали, който е основно звено в структурата на МГУ, се обучават студенти по образователно-квалификационната степен бакалавър.

Първата основна квалификационна степен е бакалавър и се получава след 4 (4,5) годишен курс на обучение. Тази образователна степен се дава по основните 17 специалности на университета. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "бакалавър". Завършилите бакалавърска степен са високо квалифицирани кадри за производството.

Магистър е втората образователно-квалификационна степен. Обучението е с продължителност 1 (1,5) години след завършване на бакалавърската степен. При успешно положени изпити, изработени и защитени проекти и дипломна работа се получава държавна диплома и степен "магистър".

Третата образователна и научна степен включва обучение на докторанти. Обучението е по индивидуален план, като на завършилите се присъжда образователна и научна степен доктор, съответстваща на PhD от САЩ и Европа.

Акредитация

С решение на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация от 10.01.2013 година на МГУ "Св. Иван Рилски" се дава редовна институционална акредитация с оценка 8.72 и правото да обучава в образователно-квалификационните степени - "бакалавър" и "магистър", до 10.01.2018 г.

Международни контакти

Международните контакти на МГУ са много активни в областта на обучението и изследванията с университети и научни институции от Германия, Австрия, Русия, Испания, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия, Македония, Англия, САЩ, Франция, Турция, Гърция и др.

МГУ "Св. Иван Рилски" има контакти с европейски научни и образователни организации чрез програмите European Scientific Foundation, TEMPUS, CEEPUS, SOCRATES, COPERNICUS и др.

Почетни доктори на МГУ са:

проф. д-р Александру Флореа - тогава зам. Ректор по научните изследвания ва Минната аказемия в гр. Петрошани, Румъния;

проф. инж. Данаил Данаилов - бивш ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";

проф. Емил Константинеску - д-р по геология, бивш президент на Република Румъния;

Николае Илиаш - ректор на Минна академия в гр. Петрушани, Румъния;

проф. Лев Пучков - ректор на Московския държавен минен университет, Русия;

акад. Иван Костов - минералог, България;

г-н Илия Делев - колекционер и дарител на кристали, Бразилия;

проф. д-р Константин Шейретов - бивш Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";

проф. Валтер Леерман от Католическия университет в Льовен, Белгия

проф. д-р Николае Дима - тогава зам. Ректор по учебната пабота, сега Ректор на Минната академия в гр. Петрошани, Румъния;

проф. дгн Тома Добрев - бивш Ректор на МГУ "Св. Иван Рилски";

проф др. Курт Хеге - Wattenfall Europe Mining & Generation AG, Германия;

проф. д-р Слободан Вуич - Белградски Университет, Сърбия

Новини

БСК поздравява заетите в минната индустрия с техния професионален празник

БСК поздравява заетите в минната индустрия с техния професионален празник

+
Проф. д-р Любен Тотев
Ректор
+359 2 806 0201