Представяне

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа, с близо 100-годишна история.

Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

През 2012 г. УНСС за втори път (след 2006 г.) получи от Националната агенция за оценяване и акредитация най-високата оценка за следващите шест години сред всички български университети.

В УНСС има осем факултета:

Общоикономически, Финансово-счето­во­ден, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически;

33 ка­тедри;

Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дис­танционно обучение (с регионални центрове в Хасково и Пловдив), Университетски център по интелектуална собственост, Меж­ду­­уни­вер­си­тет­ски цен­тър за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти.

През 2016 г. УНСС участва в 110 научноизследователски проекта, в т.ч. 103 университетски, 4 национални, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН, и 3 международни, финансирани от ЕС. Проведени са 25 университетски научни прояви, от които 14 с международен характер.

Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

УНСС има високи конкурентни позиции. Традиционно в уни­верситета има най-много кандидат-сту­денти и рекорден брой от­лич­ници в сравнение с другите висши училища в страната.

УНСС е най-големият български университет с 21 534 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности, и близо 500 български и чуж­де­странни док­то­ран­ти, които се обучават в 38 докторантски програми.

УНСС е координиращ университет за България в Централ­но­ев­ро­пей­ската инициатива за междууниверситетски връзки, сътрудничи си със 108 университета от цял свят, с които работи по съвместни магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.

От създаването си през 1920 година досега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, политици, посланици, представители на страната ни в авторитетни международни организации, кметове, общественици, бизнесмени, банкери и др. Само през последните години министър-председатели на България са шестима негови випускници, в т.ч. първата жена премиер.

Новини

Официално стартира бизнес академията на Kaufland в УНСС

Официално стартира бизнес академията на Kaufland в УНСС

+
БСК и УНСС обединяват усилията си за изследването “Бизнес барометър”

БСК и УНСС обединяват усилията си за изследването “Бизнес барометър”

+
Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

+
Меморандум за сътрудничество между УНСС и БГФМА

Меморандум за сътрудничество между УНСС и БГФМА

+
Проведе се кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

Проведе се кръгла маса „Корпоративната социална отговорност с фокус към човешките ресурси и социалната защита“

+
Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров
Ректор
+359 2 8195 515; +359 2 962 53 05