Представяне

Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" е първият извънстоличен университет, открит на 15 септември 1963 г. и утвърден с Указ на Народното събрание от 4 август 1964 г. Първите 340 студенти се обучават в 4 специалности: „Българска филология“, „Руска филология“, „История" и "Изобразителни изкуства“.

ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" е структуриран в 9 факултета:

 • Филологически 
 • Исторически 
 • Юридически 
 • Педагогически 
 • Стопански 
 • Философски 
 • Математика и информатика 
 • Православен богословски 
 • Факултет по изобразително изкуство 

ВТУ има филиал във Враца, Педагогически колеж в Плевен; Департамент за езиково обучение, Университетска библиотека и Университетско издателство.

На основата на досегашните постижения и традиции на Университета, на активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивна научно-изследователска и художественотворческа дейност, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”:

 •  като международно призната институция служи на националните, регионалните и на местните обществени интереси и участва в световните образователни, научни и художественотворчески процеси;
 • подготвя за нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес и за нуждите на собственото си развитие пазарно ориентирани и обществено ангажирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да се адаптират към социалния и културния живот в България и в различни страни по света;
 • работи върху по-нататъшното създаване, усъвършенстване и утвърждаване на научно-преподавателски кадри, като системно и последователно развива собствена школа;
 • осигурява единство на образователната, научноизследователската и художествено-творческата дейност, като предоставя иновативно и гъвкаво обучение на най-високо ниво и академична среда за студенти, докторанти и специализанти от всички възрасти и всякакъв произход;
 • подпомага своите кадри за осигуряване на международно признаване на постижения в научноизследователската и художественотворческата дейност;
 • осигурява разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве и прослойки;
 • поддържа и усъвършенства материално-техническата си база като условие за модерно, качествено и ефективно образование и наука, за съвременен живот и отдих;
 • работи като основен образователен, научен и културен център, който развива иновационното мислене;
 • развива предприемаческа дейност и инициативност и насърчава взаимодействието с бизнеса с цел подобряване на качеството на образование и работа.

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+