Представяне

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" е водеща културна, образователна и научна институция в Република България. Той е най-голямото висше училище в Южна България и второ по големина в страната след Софийския университет „Св. Климент Охридски". Основан е през 1961 година като Висш педагогически институт по природо-математически науки. Обявен е за Университет през 1972 година. Днес Пловдивският университет „Паисий Хилендарски" напълно оправдава и защитава името си на Университет, обучавайки студенти в повече от 260 специалности по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

Университетските сгради са разположени на няколко места в града: Ректорат (в центъра на града - ул. „Цар Асен" 24), Нова сграда (в южната част - бул. „България" 236), сграда на ул. „Костаки Пеев" (в близост до Ректората), сграда на Биологическия факултет (в Стария град, непосредствено до Античния театър). В градовете Смолян и Кърджали са разкрити филиали на Университета.

 

В ПУ "Паисий Хилендарски" работят над 910 преподаватели и служители, от които 620 висококвалифицирани щатни преподаватели - 85 професори, 210 доценти, 325 асистенти. Обучават се над 13000 редовни студенти и около 5300 задочни студенти в 9 факултета и 2 филиала, отговарящи на всички изисквания на Закона за висшето образование.

Пловдивският университет разполага с библиотека, Университетско издателство, Университетски информационен център, специализирани лаборатории, езикови кабинети, мултимедийни и компютърни зали, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране, научноизследователско поделение, спортен център, учебен театър, технически центрове, обслужващи и сервизни звена.

Ректорат

Университетът поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз и в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност развива отношения и с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток. Университетът има официална акредитация, която му позволява да провежда обучение във всички образователни степени - "Специалист", "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор".

Новини

Стопанска асоциация – Пловдив подкрепи излизането от печат на книга за реиндустриализацията на България

Стопанска асоциация – Пловдив подкрепи излизането от печат на книга за реиндустриализацията на България

+
Проф. д-р Запрян Козлуджов
Ректор
+359 32 631 449; +359 32 261 222