Членове на БСК

151

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска камара в област Кърджали е учредена през 1982 година като сдружение с нестопанска цел, което обединява, защитава и представлява интересите на работодателите на регионално ниво. СК е колективен член на БСК. В нея членуват над 47 промишлени и търговски фирми от Кърджали, Ардино, Кирково, Момчилград и др. На територията на областта са упълномощени да поемат функциите на Местен орган на БСК   и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите: “Съюз на работодателите и предприемачите в община Ардино, “Съюз на работодателите и предприемачите” – община Кирково, „Съюз на работодателите и предприемачите – община Крумовград ,“Съюз на предприемачите” – община Момчилград и фирма „Деведжи 2005” ООД  - Местен орган на БСК за община Джебел.

УЧАСТИЕ В СЪВЕТИ И КОМИСИИ

Като Национално представителна работодателска организация Камарата участва активно  като член на  регионалните комисии и съвети по  различни направления:

 • Комисия по заетост съвет за сътрудничество към ДБТ;
 • Комисия по заетост при Областен съвет за сътрудничество;
 • Областен съвет по БЗУТ;
 • Областна комисия към „Земите и горите”;
 • Тристранен съвет на Областно ниво;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по енергийна ефективност;
 • Областен съвет за стратегическо развитие;
 • Областен съвет за регионално развитие;
 • Областен съвет трансгранично България-Гърция;
 • Областен съвет за туризма.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 • извършва услуги свързани с представяне дейността на български и чуждестранни фирми;
 • предоставя информации свързани с външнотърговска дейност;
 • предоставя услуги, свързани с митническия режим;
 • организира участие в бизнес- делегации в чужбина;
 • предоставя информация за всички източници за кредитиране в България и чужбина, осъществява контакт с консултантски фирми;
 • подпомага фирмите при разработване на бизнес планове и проекти в съответствие с условията на инвестиционните източници;
 • подпомага и защитава интересите на работодателите на регионално и национално ниво;
 • съдейства за предоставяне на информация по международни проекти и програми;
 • активно участва в тристранното сътрудничество;
 • съдейства на членовете си по въвеждане на международни сертификати ИСО 9000 и ИСО 14 000;
 • заверка на сертификат за произход, текстилни сертификат и форма "А";
 • организира и провежда квалификационни семинари, обучения.


Членове на БСК в област Кърджали 

1. Членове на Стопанска камара Кърджали 47
2. Членове на Браншови организации 99
3. Директни 5


Членове на БСК в област Кърджали  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 2
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 4
Преработваща промишленост - некласифицирана. 1
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 2
П-во на машини и оборудване. 4
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 3
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 12
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 1
Строителство 63
Транспорт, складиране и събщения 8
Търговия, 15
Хотели и ресторанти 8


Управителен съвет на Стопанска камара - Кърджали 

Альоша Синабов Председател "Алкомерс" ЕООД
Йордан Димитров Зам.председател РПК "Наркоп"
Стамен Чакъров Член на УС "Салдекс" ООД
Саджит Мустафа Член на УС ЕТ "Емса - С.Мустафа"
Вълчо Петков Член на УС Пневматика 95 АД
Юмер Юмер Член на УС "Кърджали Табак" АД
Лейла Ариф Член на УС "Строит. и ремонт" ЕООД
Сафет Илязов Член на УС "Артекс" АД
Николай Топалов Член на УС "Кирково" АД
Милка Вардарова Член на КС "Вардарова" ЕООД
Йордан Манолов Член на КС "Данко" ЕООД
Ангел Илиев Член на КС "Банай" ООД


Устав на Стопанска камара - Кърджали 

Альоша Синабов – председател
Дилек Бекир Мехмедали - главен секретар
0884 47 79 22