21.04.2009

В писмото се казва: "Българският бизнес очаква спешно обсъждане и приемане на съответните законови промени с оглед въвеждане на европейските законодателство и практика. В тази връзка БСК декларира намеренията си да постави проблемите за неспазване на основни принципи на правото на ЕС, защитаващо околната среда и потребителите на т.н. „услуги от общ интерес”, пред съответните институции на ЕС."

***

Изх. №   03-00-27/21.04.2009 г.

ДО

 

 

Г-н Сергей Станишев

Министър-председател

 

КОПИЕ:

 

Г-н Пламен Орешарски

Министър на финансите

 

Г-н Румен Овчаров

Председател на ПК по бюджет и финанси        

 

Г-н Ремзи Осман

Председател на ПК по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство

 

Г-н Георги Божинов

Председател на ПК по околна среда и водите

 

Г-жа Гинка Чавдарова,

Изпълнителен директор на НСОРБ

 

ОТНОСНО: Промени в основата за определяне на такса битови и отпадъци (ТБО) и проект на Закон за изменение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) 

           

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИШЕВ, 

Във връзка с многократни предложения на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес от 2003г. досега за промяна на принципите и основата за определяне на размера на ТБО с настоящето заставаме отново зад необходимостта от:

  • въвеждане на единна задължителна основа за определяне на таксата битови отпадъци за бизнеса и гражданите свързана единствено с количеството генерирани отпадъци, каквато е практиката във всички страни, членки на ЕС;
  • свободно определяне на размера на таксите от общинските съвети и/или на цените от оторизирани оператори по чл. 12 на Закона за управление на отпадъците, в зависимост от специфичните за всяка община местни условия, инвестиционни ангажименти и технологични решения;
  • възможност за алтернативно предоставяне като пазарна услуга на дейностите по събиране и третиране на битови отпадъци. 

БСК обръща отново внимание върху основните деформации в сегашната практика, чиято легална основа е дадената в чл. 67, ал.2 на сега действащия ЗМДТ - възможност за определяне на размера на таксата „пропорционално върху основа, определена от общинския съвет”, а именно:

  • ТБО всъщност представлява данък, определян от данъчната оценка на съответния имот или отчетна стойност на активите;
  • Практически, ТБО не e несвързана с разходите за предоставяне на услугата;
  • не се прилага принципът на европейското екоправо „замърсителят плаща”, регламентиран и в Закона за опазване на околната среда, чл. 3, т. 6;
  • липсват пазарни стимули за намаляване на генерираните отпадъци, както и за ефективно прилагане на разделното събиране. 

БСК предприе многобройни постъпки за промяна на действащия ЗМДТ, вкл. разработи законопроект за неговото изменение, представен на Вашето внимание (изх. № 753/20.06.2007г., изх. № 074/15.01.2008г.). Бяха атакувани по съдебен път приетите от отделни общини наредби за определяне на основата и размера на ТБО. 

До този момент не са предприети никакви промени, удовлетворяващи бизнеса и гражданите като данъкоплатци и потребители на този тип услуги, а така също и дългосрочните интереси на общините и органите на местното самоуправление, отговорни за управление на отпадъците на местно равнище. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИШЕВ, 

Българският бизнес очаква спешно обсъждане и приемане на съответните законови промени с оглед въвеждане на европейските законодателство и практика. В тази връзка БСК декларира намеренията си да постави проблемите за неспазване на основни принципи на правото на ЕС, защитаващо околната среда и потребителите на т.н. „услуги от общ интерес”, пред съответните институции на ЕС.          

 

С уважение,    

БОЖИДАР ДАНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ


Писмо до министър-председателя във връзка с методиката за определяне на таксата за битови отпадъци
Добави мнение