13.03.2006

В мотивите си съда изцяло е възприел аргументите на БСК

Софийски градски съд отмени чл. 10а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги предоставяни от Столична община. С отменения текст се въвеждаше разграничение при определяне на такса “битови отпадъци” за граждани и предприятия, въз основа на което СОС ежегодно определя по-високи по  размер пропорционални такси за търговските дружества.

Делото беше образувано по жалба на БСК в края на миналата година срещу текстове от Наредбата, които въвеждат диференциран подход за физически и юридически лица при определяне на таксите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане в депа и поддържане чистотата на териториите. Съдът прие аргументите на камарата, че таксата е  цена на услуга, която не зависи от вида на ползвателите.           

В мотивите си съда изцяло е възприел аргументите на БСК, а именно: 

Такса битови отпадъци, както и останалите местни такси не са  безвъзмездни плащания, а представляват заплащане на извършена услуга. Наредбата не е съобразена с принципите на ЗМДТ, за формирането на този вид такси, вкл. За б.о., а именно:

  • Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
  • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
  • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси 

Законът не предвижда като критерий при определянето на таксите и съответно като основание за тяхната диференциация на тази основа по размер, вида на имота или вида на собственика му – физическо или юридическо лице . Значимостта е отдадена на разходите по предоставяне на услугата. Гореизброените принципи са относими както за физически, така и за юридически лица. 

Допълнителен коментар на БСК: 

С наредбата е направено разграничение на вида на ползвателите (граждани и предприятия), което дава възможност за определяне на различни по размер такси за една и съща услуга.

Таксата се определя в промили на база стойността на имота, тогава когато не може да бъде установено количеството битови отпадъци (според брой  съдове за отпадъци).

Принципът на справедливостта не би могъл да означава различна цена за една и съща услуга. Ако се има предвид социалната справедливост, нейните рамки са съвсем точно очертани в ал. 6 на чл. 8 от ЗМДТ, съгласно която, ОС може да освобождаваотделни категории граждани от заплащане на отделни видове такси. Не е предивдено това да става за сметка на други ползватели. ЗМДТ напълно изключва каквато и да е възможност да се прехвърлят социални функции от държавата и общините към предприятията. Чл. 8 ал. 3 и 4 дават възможност ОС да  реши, че таксите могат и да не възстановяват пълните разходи на общината, ако това се налага от обществения интерес.В този случай обаче законът изрично предвижда, че разликата в размера на таксите е за сметка на общинските приходи.

 

За наст. Година

12 промила в/у отчетната стойност на имотите – за предприятия

/ВКЛ.:

4.5 – сметосъбиране

3.5 – обезвреждане в депа

4 – поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

 

2.35 промила – за граждани

/ВКЛ: 0.86 – сметосъбиране и сметоизвозване

            0.72 – обезвреждане в депа

            0.77 – поддържане чистотата на териториите

 

 

за миналата година

 

10 промила за  предприятия

ВКЛ.:

      4. 70 -  сметосъбиране и сметоизвозване 

      0.70 обезвреждане в депа

      4.60 – поддържане чистотата на териториите

 

2.75 промила в/у данъчната оценка – за граждани

1.30 – сметосъбиране и сметоизвозване

0.20 – обезвреждане в депа

1.25 – поддържане чистотата на териториите

Дата: 13.03.2006

Източник: БСК

Прочетено: 2015