ДО

Г-жа Менда Стоянова
Председател на ПК по бюджет и финанси
към 41-то Народно събрание

КОПИЕ ДО:

Г-н Красимир Стефанов
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите

Относно: Предложения от работната среща, проведена на 30.05.2012г. в Народното събрание, с народни представители от ПК по бюджет и финанси, за промени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс (ДОПК)              


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

С настоящото БСК изказва благодарност от името на представители на браншови организации  и предприятия – задължени лица, за проведеното обсъждане и проявено разбиране към нарастващите проблеми при възстановяване на дължим данъчен кредит по ДДС към коректни данъкоплатци и необходимостта от предприемане на спешни промени в законодателството и данъчната практика.

В съответствие с позициите и предложенията, представени на работната среща (в приложение към настоящото писмо), подчертаваме отново необходимостта от:

  1. Образуване на работна група от състава на ПК по бюджет и финанси за оценка на прилагането и ефективността на ЗДДС и ДОПК за възстановяване на дължим данъчен кредит по ДДС към коректни данъкоплатци и борба срещу данъчните измами, на основанията на чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  2. Повсеместни проверки в пълен обхват от НАП, разкриване на банкова тайна по чл. 62 ал. 6 т.3 от Закона за кредитните институции за издирване, търсене на наказателна отговорност и оповестяване на лицата, стоящи зад фирми, извършили данъчни измами през последните  5 г.
  3. Предприемане на целесъобразни промени в данъчната, контролната практика и законодателство.


Отговорът по поставените проблеми и предложения ще бъде своевременно предоставен на участниците в срещата и заинтересованите браншови организации.

С уважение,

Божидар Данев -
Изпълнителен председател на БСК


Писмо до Менда Стоянова относно законодателството и практиката по ЗДДС
Добави мнение