БСК се обърна с писмо до Президента на РБ Росен Плевнелиев, с молба за среща във връзка с настояването на камарата за сезиране от страна на държавния глава на Конституционния съд за обявяване на реда за определяне на такса „битови отпадъци“ (чл.67, ал.2/ЗМДТ) за противоконституционен.

В писмото, изпратено на 21 октомври 2013 г., се отбелязва, че БСК многократно е представяла, вкл. пред Президента на РБ, позиции и предложения за промяна на начина на формиране на таксата за битови отпадъци с цел:

  • Хармонизиране на националното законодателство с изискванията и практиката в ЕС;
  • Превръщане на ТБО в цена за услуг, предоставяна от конкуриращи се оператори, на база количество третирани битови отпадъци, вместо налагане на втори имуществен данък;
  • Създаване на икономически стимули за огрланичаване на количествата образувани битови отпадъци;
  • Прекратяване на практиката за финансиране на услуги и дейности извън управлението на дейностите за третиране на битови отпадъци.

 

В заключение, подписалият писмото до президента Божидар Данев (изпълнителен председател на БСК)  изразява убеждението си, че обявяването на чл.67, ал.2 от ЗМДТ за противоконституционен ще съддаде условия за преразглеждане на реда и практиката за определяне на таксата за битови отпадъци.


Писмо до Президента на РБ за сезиране на КС за ТБО
Добави мнение