Относно предложение за възстановяване на платен годишен данък върху платена месечна заплата до 400 лв.
Добави мнение

Във връзка с предложението на КНСБ от 20 ноември т.г. за връщане на платен годишен данък на работещи с месечна заплата до 400 лв. и декларираната подкрепа от представители на изпълнителната и законодателна власт при второто четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г. да бъде приет ред за възстановяване през 2015 г. на авансово удържан през 2014 г. 10% данък при чист годишен доход от 4080 лв., БСК изразява следното становище:

  1. Предложението е стъпка към неприемлива отмяна на пропорционалното облагане на доходите на физическите лица и т.нар. плосък данък, която не е консултирана в НСТС по процедурния ред, определен в Кодекса на труда.
  2. Това ще увеличи натиска за заплащане на труда на границата на минималната заплата и за непрекъснато административно увеличаване на минималната работна заплата, и ще доведе до пряко нарастване на разходите за фирмите за труд, при продължаваща стагнация в редици сектори на промишлеността, услугите и строителството, намаляване на конкурентоспособността и увеличаване на безработицата.
  3. Създават се стимули за сивия пазар на труда и допълнителен финансов дебаланс в системите на социалното и здравно осигуряване при очакван значителен ръст на заетите на минимална работна заплата и на физически лица, декларирали по-нисък от т.нар. „чист доход“ от 4080 лв. от източници извън работна заплата при приспадане на данъчно признати разходи и платени осигуровки.
  4. Администрирането на целия процес от НАП (подаване, регистрация и проверка на увеличен брой декларации, подписване на актове за възстановяване, обжалване, трансфери към банковите сметки на лицата с право на възстановяване и др.) се усложнява, изисква привличането на допълнителни финансови и човешки ресурси и отклонява данъчната администрация от упражняване на контрол и предотвратяване на мащабни данъчни и осигурителни нарушения и измами.
  5. Вместо предлаганото данъчно облекчение, предлагаме въвеждането на семейно подоходно облагане и критерии за освобождаване от плащане в съответствие със заявените програмни намерения, след предварителна подготовка и обсъждане на тази мярка с експертната общност и социалните партньори.
  6. БСК решително възразява срещу приемане на популистки и прибързани решения, под натиска на протестите и текущата политическата ситуация, без задълбочена оценка за въздействие върху конкурентоспособността на българската икономика и, в частност - на осигурителните системи.

 

Призоваваме народните представители от 42-то Народно събрание да гласуват против приемането на промени в Закона за данъка върху доходите на физическите лица при второ четене на Закона за държавния бюджет за 2014 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСК