БСК: Връщането на прогресивното подоходно облагане
няма да намали бедността, но ще влоши бизнес средата

Намаляването на бедността и икономическото неравенство не може да бъде постигнато с фокусиране върху едностранчиви инструменти и промени на данъчната политика“, се казва в становище на БСК относно внесения от народния представител Михаил Миков и група н.п. законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В становището се отбелязва, че високото равнище на бедност и социално неравенство у нас е следствие на структурните проблеми в икономиката и обществото, вкл. негативните демографски и миграционни процеси, сривът в образованието и квалификацията, маргинализацията на широки социални групи, дефицитите в пенсионната система и социалното подпомагане, ниската производителност на труда и ниската добавена стойност на продукцията, правната несигурност, високото равнище на корупция и сива икономика.

Сред аргументите на БСК против връщането на прогресивното доходно облагане са, че:

  • Законопроектът не е придружен със задължителната по закон оценка на въздействие върху бюджета, данъчно задължените лица, заетостта, инвестициите, производителността и икономиката;
  • Сегашните ниски пропорционални ставки от 10 на сто компенсират дефектите на бизнес средата и основните рискове пред инвеститорите;
  • България не може да си позволи данъчни ставки, надвишаващи ставките на съседните държави и на други икономики от Централна и Източна Европа;
  • Предлаганите промени ще усложнят определянето на дължимия данък при източника на доходи;
  • Съществува опасност отново да се проявят силни стремежи за укриване на доходи и полагане на недеклариран труд.

Според БСК, преди да се пристъпва към промени на ставките по ЗДДФЛ и ЗКПО, трябва да бъдат реализирани основни реформи на регулаторната среда, правосъдната  система, антимонополното законодателство и др., да се повиши събираемостта на преките и косвени данъци и да се постигне устойчив икономически растеж от над 3% годишно.

БСК изразява готовност да подкрепи въвеждането на добре обмислена и проектирана система за семейно подоходно облагане, в контекста на задълбочаващата се демографска катастрофа и необходимостта от повишаване на раждаемостта и създаване на условия за пълноценно отглеждане и възпитание на подрастващите в семейна среда.

Становището на БСК е депозирано на вниманието на председателите на четири парламентарни комисии – по бюджет и финанси, по въпросите на децата, младежта и спорта, по икономическа политика и туризъм, и по труда, социалната и демографска политика.


Относно проекта на ЗИД на ЗДДФЛ
Добави мнение