БСК внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество позиция по предложения проект на ЗИД на Закона за данъчните складове и акцизите.

В становището се изразява принципна подкрепа за възприетия подход за запазване на данъчната тежест и облекчаване на информационния обмен между задължените лица и приходните администрации, за ограничаване на разплащанията в брой чрез намаляване на съответния праг и за електронното подаване на данъчни декларации.

БСК предлага промяна на чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове, в който е налице диспропорция в размера на санкциите за физически и за юридически лица при установена контрабанда на стоки, както и в чл. 35 (1) относно правилото за определяне на ставката за облагане на енергийните продукти.

В становището си БСК обръща внимание върху факта, че продължава неяснотата около изпълнението на законовото задължение за внасяне до 31.03.2016 г. (?!) от Министерския съвет на разработения проект на ЗИД на Закона за местните данъци и такси. „Поредното блокиране на прилагането на европейския принцип „замърсителят плаща“ ще доведе до задълбочаване на проблемите с разделното събиране и рециклиране на отпадъците, вкл. на паралелното припокриващо се финансиране на едни и същи дейности и корупционни практики. Налице е и риск от налагане на значителни санкции от страна на ЕК по отношение на действащата система за управление на масово разпространените и битовите отпадъци, които ще бъдат стоварени върху всички данъкоплатци“, предупреждават експертите на БСК.

В допълнение, БСК предлага промяна в чл.16 и чл.16з от Закона за митниците, който не дава легално определение на въведения нов термин „компетентни международни организации“ с правомощия да акредитират лица, издаващи сертификати за непреференциален произход на стоки. Настоящите текстове на посочените два члена от закона бяха въведени през лятото на тази година, в нарушение на Закона за нормативните актове и на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Те бяха внесени като „редакционни поправки“ за първи път по време на второ четене в пленарна зала, но т.нар. „редакционни поправки“ практически регламентират нови, абсолютно неясни изисквания към упражняване на дейността по предоставяне на сертификати за непреференциален произход на стоки.

Не на последно място, БСК предлага да бъде стартиран широк дебат за радикална реформа на държавните такси, вкл. за техните функции, принципите за тяхното определяне, разходване, процедури за  обжалване, приходните агенции и др.

 

 

 


Относно проект на ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове (Изх. № 04.01-237 от 27.09.2016 г. Администрация на МС)
Добави мнение