Изх. № 05-02-40/ 15.05.2017 г.

                                                          

ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:

Предложение за създаване на специализиран фонд за увеличение на минималните пенсии.


Българската стопанска камара продължава да отстоява своята позиция, че действията за целевото увеличаване на размера на пенсиите, в това число и минималния им размер, за определени групи, грубо нарушава принципите на организация и функциониране на осигурителната система. Възприетата политика руши крехкото доверие към осигурителната система, като й се възлагат да разреши проблеми, за които няма необходимия финансов ресурс и възможности. И главното, това се провежда в безкомпромисно нарушение на законово определени принципи на осигуряването и дългогодишни традиции и практика.

Считаме, че наложилата се практика за изолирано разглеждане и решаване на отделни проблеми е една от основните причини за неустойчивото финансово състояние, липсата на привлекателност на пенсионната система за осигурените лица и осигурителите, и неадекватния размер на пенсиите.

Българската стопанска камара като поддържа своята позиция предлага:

  1. Средствата, необходими за финансиране на увеличението на минималната пенсия, да се отделят в отделен фонд, който ще се финансира със средствата от Републиканския бюджет. Бюджетът на ДОО не следва да е източник на средства за подобни увеличавания на пенсии. Тази дейност трябва да е финансирана така, че да има характер на социално подпомагане.
  2. Лицата, които ще получат увеличение на пенсията от този фонд трябва да декларират, че нямат други доходи освен получаваната пенсия. Подобна практика съществува и е доказана нейната справедливост.

БСК очаква в бъдеще повече съгласуваност в действията на правителството със социалните партньори за осигуряване на консенсус за постигане на финансова устойчивост и стабилност на осигурителната система и е готова да участва с допълващи предложения и становища за повишаване на ефективността на пенсионноосигурителната система.

              

С уважение,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Предложение за създаване на специализиран фонд за увеличение на минималните пенсии
Добави мнение