Изх. № 05-02-75/25.08.2017 г.

                                                      

ДО

Г-н Бисер Петков
Министър на труда и социалната политика

Г-жа Галя Димитрова
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите

 

ОТНОСНО: Изменения на Наредба № 5 от 2002 г. на МТСП за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, въвеждащи код за населено място по ЕКАТТЕ и интеграция на регистрите и данните подържани от НАП

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ, Г-ЖА ДИМИТРОВА,

Използвам възможността, да благодаря за положените усилия от страна на МТСП и НАП за изготвяне и приемане на последните изменения на Наредба № 5 от 2002 г. на МТСП.

Във връзка с решението от последното заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта (НСНЗ), свързано с прилагането на новия чл. 5, т. 3 и сл., от цитираната наредба и интеграцията на данните и регистрите подържани от НАП, с настоящото предлагаме едновременно с набирането и обработката на първоначалните данни, идентифициращи заетостта на наетите лица по населени места (30.10.2017 г.) да бъдат предприети незабавни подготвителни действия за осигуряване на:

  1. съвместимост и интеграция на първичните данни с другите регистри и данни, подържани от НАП, вкл. за осигурените лица по Наредба 8 на МФ от 2005 г., за изплатени брутни трудови възнаграждения и др.; 
  1. възможности за агрегация на данните за лицата наети по трудови и служебни отношения по основни признаци, вкл.: 
  • по населени места, общини, административни области и на национално ниво;
  • по сектори и икономически дейности по код от 2-ри до 4-знак по КИД 2008;
  • по заемани групи длъжности по НКПД 2011;
  • по основни възрастови групи на основата на идентификацията по ЕГН;
  • по средна работна заплата и осигурителен доход според посочените основни идентификатори и др.; 
  1. публичен достъп (не по-късно от средата на м. февруари 2018 г.) чрез страницата в Интернет на НАП, до основна част от агрегираната информация и данни по състояние към 31.12.2017 г. вкл. по общини и основни населени места;
  2. обсъждане в НСНЗ до края на м. февруари 2018 г. на възможностите за използване на информацията. 

Както сме посочвали многократно в предишна кореспонденция, осигуряването на посочената информация с избрана за целесъобразна периодичност, вкл. на персонализирани данни (за компетентните държавни органи), ще повиши ефективността и ефикасността на контрола върху недекларирания труд, данъчните и осигурителни нарушения и измами, и на администрирането на политиките по заетостта, социалното и икономическо сближаване, и демографското развитие на отделните райони в страната. В тази връзка изразявам отново готовността на БСК за разширяване на нашето досегашно  добро сътрудничество.

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно: Изменения на Наредба № 5 от 2002 г. на МТСП
Добави мнение