Изх. №  11-02-3/01.09.2017 г.

                

ДО

Г-жа Галя Димитрова
Изпълнителен директор на Националната агенция за приходите

КОПИЕ:

Г-н Владислав Горанов
Министър на финансите

Г-н Бисер Петков
Министър на труда и социалната политика

Г-н Сергей Цветарски
Председател на Националния статистически институт

 

ОТНОСНО: Становище по проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между НАП и МТСП, и публикуване в интернет в отворен формат на агрегирани данни от информационните масиви и ресурси, подържани от НАП

УВАЖАЕМА Г-ЖА ДИМИТРОВА, 

С настоящото изпращам бележки и предложения по проекта на цитираната инструкция /“Инструкцията“/, публикуван на Портала за обществени консултации.[1] 

  1. В чл. 8, ал. 1, т. 3 следва да се включат допълнителни статистическите реквизити за сключените трудови договори, вкл. код по Класификатора на населените места (ЕКАТТЕ), размер на основния трудов договор и други основни класификационни признаци. 
  1. В съответствие с чл.32 от КСО, Министърът на труда и социалната политика „разработва, координира и провежда държавната политика по държавното обществено осигуряване“. В тази връзка в чл. 8, ал. 1 на Инструкцията следва да бъдат включени нови т. 5-6 с които да се регламентира предоставяне на достъп до данни и информация в агрегиран вид за актуалното състояние на осигурителите и осигурените лица, на база на подадените декларации образец 1 по Наредбата № 8 от 29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. 
  1. В ал. 2 на чл. 8 следва да се включи нова т. 4, регламентираща основни статистически реквизити за данните за осигурителите и осигурените лица подлежащи на обмен, вкл. по кодове до четвърти знак на Класификатора на икономическите дейности (КИД), Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), Класификатора на населените места (ЕКАТТЕ), агрегация по основни възрастови групи (по ЕГН), размер на  осигурителния доход и други съществени класификационни признаци. 
  1. Както се посочва в мотивите към Инструкцията, обменът на информация следва да улесни „изпълнението на законоустановените функции на НАП и МТСП“, вкл. „провеждане на съвместна работа с обществеността и средствата за масово осведомяване, оказване на експертна помощ съобразно компетентността на органите на НАП и МТСП“. В тази връзка, Инструкцията следва да подпомогне изготвянето и периодичното публикуване в интернет за свободен обществен достъп, на актуални агрегирани данни от информационните масиви и ресурси на НАП, вкл. чрез адекватно програмно осигуряване и интеграция на подържаните регистри и информационни системи. По този повод БСК изпрати писмо до НАП и МТСП (Изх. № 05-02-75/25.08.2017 г.)[2] с предложение за осигуряване на съвместимост и интеграция на първичните данни и регистри, подържани от НАП, и публикуване на агрегирани данни за работодателите (осигурителите), осигурените и наети лица по трудови и служебни отношения по основни статистически признаци, вкл. по:
  • големи населени места, общини, административни области и на национално ниво;
  • сектори и икономически дейности по код до 4-знак по КИД 2008;
  • заемани групи длъжности по НКПД 2011;
  • избрани възрастови групи на основата на идентификацията по ЕГН;
  • средна работна заплата и осигурителен доход според посочените основни идентификатори и др.

5. Изложеното по-горе налага паралелно да бъдат изготвени и приети допълнения в Заповед № 129/10.02.2016 г. на НАП във връзка с ефективното прилагане на Закона за достъп до обществена информация. 

Както сме посочвали многократно в предишна кореспонденция, изготвянето и публикуването на посочената информация за обществен достъп с избрана за целесъобразна периодичност, ще повиши прозрачността, ефективността и ефикасността на бюджетните разходи по администриране на политиките по заетостта, държавното обществено осигуряване, социалното и икономическо сближаване, на контрола върху недекларирания труд, данъчните и осигурителни нарушения и измами. 

Използвам случая да споделя нашата висока оценка за дейността и експертизата на Националната агенция за приходите, като основен лидер при въвеждането на административни електронни услуги за бизнеса и гражданите. В тази връзка изразявам отново готовността на БСК за разширяване на нашето досегашно ползотворно сътрудничество. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател

 

[1] http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2948

[2] http://www.bia-bg.com/standpoint/view/23393/


Относно проект на Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между НАП и МТСП, и публикуване в интернет в отворен формат на агрегирани данни от информационните масиви и ресурси, подържани от НАП
Добави мнение