Изх. № 02-00-17#1/ 26.6.2018 г.

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

КОПИЕ:

 

 

Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

 

Г-ЖА ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (802-01-21)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА ВАСИЛЕВА,

С предложенията за промяна се предвижда възможност за обединяване на процедурите за инвестиционни предложения, подлежащи на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал. Процедурата се провежда по искане на възложителя, като се запазва досегашният ред за стартиране на отделни паралелни процедури.

Направени са разграничения за инвестиционни предложения, които подлежат на задължителен ОВОС и на поне на една от двете процедури - комплексно разрешително или доклад за безопасност в случаите, когато едно предприятие е с висок рисков потенциал.

БСК проведе поредица от срещи и консултации с представители на заинтересовани оператори и браншови организации и получи подкрепа за запазването и на съществуващата възможност за успоредно изпълнение на задълженията, позиция изразена и по време на обсъжданията, организирани от МОСВ. Подкрепяме и предвидения облекчен ред за информиране на засегнатата общественост и другите институции.

В зависимост от спецификата на инвестиционните предложения, обединената процедура може да допринесе за съкращаване на сроковете и създаде устойчивост на индивидуалните административни актове. При издадено решение по обединена процедура се приема, че в проектите са отразени изискванията по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве и представлява своеобразна гаранция за следващите етапи - разрешение за строеж и ползване.

Същевременно, прилагането на комплексен подход при оценката на риска за околната среда и човешкото здраве следва да бъде допълнен с необходимите действия и гаранции за наличие на достатъчен количествен и качествен експертен капацитет на съгласуващите институции, с цел съкращаване на времето за оценка, и изготвянето на изискуемите становища от институции извън системата на МОСВ.

С преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД се правят промени в Закона за водите, които не са били предмет на обществено обсъждане и за които няма разработени мотиви и оценка на въздействие, каквито са изискванията на чл. 21, ал. 4 от ЗНА. БСК категорично възразява срещу този начин на действие, при който се предлагат промени в други закони, които нямат нищо общо с предмета от основното предложение. Считаме, че новите текстове в Закона за водите са съществени и те следва да бъдат предмет на задълбочено обсъждане от засегнатите оператори и техните представителни организации.

Изразяваме отново позицията, че приемането на текстове, променящи регулаторната и инвестиционна среда, следва да бъде предхождано от прозрачни процедури и консултиране на всички основни заинтересовани страни, като бъдат отчетени изразените позиции или представени достатъчно солидни аргументи при отказ от тяхното приемане.

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

Радосвет Радев

Изпълнителен председател

 


Относно проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда
Добави мнение