Изх. № 05-02-71 / 05.09 2018 г.                

ДО

Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Относно: Предложение за ратифициране на Конвенция № 151 за защита правото на организация и процедури за определяне на условията на заетост в държавната администрация от 1978 г. и Конвенция № 154 за колективно договаряне от 1981 г. на МОТ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

Българската стопанска камара приема общите принципи, заложени в Конвенция № 151 за защита правото на организация и процедури за определяне на условията на заетост в държавната администрация и Конвенция № 154 за колективно договаряне на МОТ. В своите най-общи принципни изисквания те не влизат в противоречие с трудовото ни законодателство, което е общо приложимо за всички работници и служители, които са страна по трудов договор.

В същото време, е желателно предложението на национално представителните организации на работниците и служителите за ратифициране на тези конвенции да укаже наличието на конкретни проблеми и празноти в националното законодателство и да отправи съответни предложения за тяхното отстраняване. Идентифицираните проблеми и получени предложения следва да се обсъдят задълбочено, както със социалните партньори, така и с представители на академичната общност, и други заинтересовани страни с оглед определяне на възможните правни способи за тяхното решаване, най-вече внасянето и приемането на необходимите законодателни промени. Този способ има редица преимущества, вкл. по-бързо процедиране, икономия на административен и експертен ресурс спрямо изключително бавните ратификационни процедури, последващо предприемане на законодателни промени, изграждане на капацитет в държавните органи, осигуряване на финансиране и други необходими условия.

Припомняме също, че през 2012-2013 г. бяха изготвени общи предложения на работодателските и синдикалните организации по усъвършенстване на условията и процедурите за провеждане на колективното трудово договаряне, на които впоследствие не бе даден ход за приемане от органите на изпълнителната и законодателна власт.

В заключение отбелязваме, че установените от международното право правила и процедури за регулиране на трудовите и осигурителни отношения са намерили широко място в националното ни законодателство. Р България е ратифицирала над 100 конвенции на МОТ, от които над 60 са в сила (САЩ около 14 ратифицирани и 12 в сила), и прилага редица други международни актове за закрила на труда. Чрез сближаване на българското законодателство с правото на Европейския съюз много от изискванията на съответните директиви и други правни актове на ЕС бяха съобразени с последвалите многобройни промени в Кодекса на труда.

 

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно ратифициране на Конвенция № 151 и Конвенция № 154 на МОТ
Добави мнение