Изх. № 04-00-3 / 08.01.2019 г.

 

ДО

СЕКРЕТАРИАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ

ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

ОТНОСНО:

Намаляване на негативните ефекти от нарастващите цени на квотите за емисии на парникови газове във връзка с обсъждане в НСТС на декларация на КНСБ относно пазара на електроенергия в България

 

  1. Очевидно е, че растящите цени на въглеродните емисии налагат съществена тежест върху разходите за производство и следва да се отразят върху крайните цени на електрическата енергия, като бъдат поети от крайните потребители в бита и стопанския сектор;

  2. Общото годишно производство на електроенергия от кондензационни (въглищни) централи е около 20 TWh, а само 2 TWh от тях са за регулирания пазар, за които не се заплащат въглеродни емисии. В тази връзка постепенното увеличение на това количество ще намали общите разходи за емисионни квоти и ще улесни прехода към ниско въглеродна икономика;

  3. Много важно е цената на битовите потребители постепенно да се обвърже по-тясно с тази на свободния пазар, като се осигурят ефективен достъп и стимули битовите потребители да излязат на свободния пазар. При съществуващото ценово регулиране това не е възможно. Регулацията трябва да осъществява финансов баланс по веригата с целева функция минимум разходи за всички потребители, както и равномерно разпределение на разходите;

  4. Трябва да се ограничи административната намеса на Българската независима електроенергийна борса. Съществуващият механизъм за доплащане над референтната цена води до увеличаване на разходите на стопанските потребители. Премията не трябва да се формира и като разлика между продажната цена и преференциалната, защото ВЕИ няма да имат стимул да продават над референтната цена, което ще обезсмисли излизането им на борсата;

  5. Следва да се регламентират механизми за разширено предлагане на стандартизирани дългосрочни опции за продажба на електроенергия за сметка на краткосрочния пазар, и осигури пълна прозрачност на изтъргуваните количества и ангажирани капацитети по договори, сключвани извън борсата;

  6. Необходимо е да се направи обстоен финансов анализ в електро енергетиката по веригата производство, пренос, разпределение и доставка и изготви пакет от мерки за повишаване на конкурентоспособността на кондензационните централи. С цел запазване на конкурентоспособността на международните пазари на индустриалните потребители, своевременно следва да се компенсират допълнителните непреки разходи, произтичащи от високите цени на СО2 и от преференциалните изкупни цени по сключени дългосрочни договори с кондензационни централи, осигуряващи държавна помощ в разрез с правилата на вътрешния пазар. За целта следва да се използват и възможностите за подпомагане от Модернизационния фонд на ЕС;

  7. Крайно време е да се публикува проекта на Национална енергийна стратегия до 2030 г., като се осигури достатъчно време за обществено консултиране с оглед оценка на базовата прогноза на основните макроикономически параметри, алтернативите и времевата рамка за въвеждане на заместващи и допълнителни мощности, въздействието върху енергийния микс, общата енергийна и въглеродна интензивност на икономиката, енергийното потребление на отделните икономически сектори и бита, възможността за ускоряване на либерализацията на енергийния пазар, и икономическата и социална поносимост за стопанските и битовите потребители.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК

 


Предложения за намаляване на негативните ефекти от нарастващите цени на квотите за емисии на СО2
Добави мнение